R E G U L A M I N

przyjęć do klasy I Społecznego LO w Kłodzku

na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja uczniów do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku

PROCEDURA:

 1. Pobierz podanie o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej zss.klodzko.pl i złóż w terminie od 16 maja do 17 czerwca 2024 r., do godziny 14:00. Podanie o przyjęcie do szkoły możesz przesłać drogą mailową na adres: zss@zss.klodzko.pl. Podanie musi być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna. W tym czasie możesz zmienić decyzję o wyborze szkoły i przenieść podanie do innej szkoły.
 2. W terminie od 21 czerwca do 05 lipca 2024 r., do godziny 14:00, do podania o przyjęcie dołącz i złóż w szkole :
 • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły
 • oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • 1 zdjęcie (podpisz je).
 1. Osoby, dla których Społeczne LO jest szkołą drugiego lub trzeciego wyboru składają kopię świadectwa i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Przy rekrutacji, po osiągnięciu minimum rekrutacyjnego uczniowie ci wpisywani są na listę rezerwową. Uczniowie, dla których Społeczne LO jest szkołą pierwszego wyboru zobligowani są do składania oryginałów dokumentów.
 2. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym możesz otrzymać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych lub 215 (jeżeli zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna) w tym:
 • do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

wynik z języka polskiego…………………..100% x 0,35=35 pkt

wynik z matematyki………………………..100% x 0,35=35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego…………..100% x 0,30=30 pkt

 • do 72 punktów za oceny z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, matematyki i biologii, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

18 punktów – ocena: celujący

17 punktów – ocena: bardzo dobry,

14 punktów – ocena: dobry,

8 punkty    – ocena: dostateczny,

2 punkty    – ocena: dopuszczający.

 • do 18 punktów za inne Twoje osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • 3 punkty za udokumentowaną aktywność społeczną,
 • 15 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.
 1. Minimum rekrutacyjne wynosi 110 punktów lub 125 (jeżeli zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna).
 2. Absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej, którzy uzyskali minimum rekrutacyjne mają pierwszeństwo w przyjęciu do Społecznego LO, jeżeli jest dla nich szkołą pierwszego wyboru.
 3. Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowego kryterium rekrutacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, o czym poinformuje kandydatów w terminie od 10 czerwca do 18 czerwca 2024.
 4. Informacje o przyjęciu do Społecznego LO lub odmowie przyjęcia otrzymasz do dnia 10 lipca 2024 r.
 5. Jeżeli zostałeś umieszczony na liście kandydatów przyjętych do szkoły, potwierdź wolę podjęcia nauki w Społecznym LO telefonicznie lub drogą mailową (zss@zss.klodzko.pl, 74 867-24-57) w terminie 10-15 lipca 2024 roku.
 6. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do kl. I SLO nastąpi do dnia 16 lipca 2024 r.
 7. Do dnia 30 sierpnia 2023 r. Twoi rodzice zobowiązani są wpłacić wpisowe w wysokości  1 000 zł.
 8. Nie uiszczenie wpisowego we wskazanym terminie spowoduje skreślenie uczni z listy uczniów.
 9. Zarząd KTO zastrzega sobie możliwość przyjęcia ucznia poza powyższym trybem w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

   Regulamin do pobrania

  Podanie do pobrania