Projekty edukacyjne w klasach I-III

Klasa III aktywnie włączyła się w udział w projekcie Tydzień Polski przygotowując „cukierki z dobrym słowem” i częstując nimi wszystkich w szkole. Uczniowie skorzystali również z lekcji mindfulness, dowiedzieli się ,co to znaczy być dobrym przyjacielem oraz mieli okazję poznać zwyczaje kotów rasy ragdoll.

Klasa III uczestniczy w roku 2022/2023 w przyrodniczym projekcie edukacyjnym „Czy wiesz, jak żyje jeż?” organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie poznają prawa panujące w przyrodzie i przekonują się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Prowadzą proste obserwacje przyrodnicze, wykonują doświadczenia i samodzielnie wyciągają wnioski. Zgodnie przygotowanymi scenariuszami zajęć poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz przekonują się, dlaczego warto szanować przyrodę.

Kolejnym całorocznym projektem, który realizuje kilkoro uczniów z klasy III jest udział w międzynarodowym konkursie Odyseja Umysłu, w ramach którego uczniowie uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Międzynarodowy projekt „Z kulturą mi do twarzy”

Celem projektu jest wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności,współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”

Głównym zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

Projekt ma na celu rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej i rozwijanie aktywności czytelniczej. Tegoroczna edycja pod hasłem „Podróżowanie przez czytanie” jest świetną zabawą, dzięki której poprzez czytanie, dzieci pogłębiają wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.

Projekt „Tydzień Polski – WyGRAMY historię”

Celem projektu jest:

 1. Rozwijanie zainteresowań wśród uczniów historią i kulturą Polski
 2. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 3. Kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji
 4. Mobilizowanie uczniów do prezentowania przeszłości w interesującej i twórczej
  formie
 5. Podtrzymywanie szkolnej tradycji – wspólnej celebracji Święta Niepodległości

Ogólnopolski projekt „Akademia bezpiecznego Puchatka”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Na zakończenie dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Ogólnopolski Projekt „Tydzień szczęścia”

Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Pomysł wywodzi się z Międzynarodowego Tygodnia Szczęścia w Pracy. W tygodniu tym można zaplanować wiele aktywności albo jedną – na każdy dzień albo na kilka. Ważne, by poruszyć kwestię szczęścia i dobrostanu w narracji i w różnych wymiarach – emocji, poczucia sensu, zaangażowania, bliskości z innymi, odkrywania swoich mocnych stron i pozytywów u innych, zdrowia, odpoczynku czy zaangażowania. Chodzi o podjęcie w tym czasie tematyki szczęścia, które przejawia się, według Martina Seligmana w:

 1. przeżywaniu pozytywnych emocji – różnorakich, bo to jest i radość, i duma, wdzięczność i zachwyt;
 2. uruchamianiu zaangażowania, doświadczaniu FLOW;
 3. wzmacnianiu relacji;
 4. nadawaniu sensu i znaczenia wydarzeniom, sytuacjom;
 5. odkrywaniu i uruchamianiu w praktyce mocnych stron, talentów oraz wykorzystywaniu ich dla dobra wspólnoty koleżeńskiej, szkolnej, sąsiedzkiej.

Wśród najmłodszych pojawiają się „cukierki z dobrym słowem”. Uczniowie korzystają również z lekcji mindfulness, wiedzą, co to znaczy być dobrym przyjacielem oraz mają okazję poznać m.inn. zwyczaje kotów rasy ragdoll.

Przyrodniczy projekt edukacyjny „Czy wiesz, jak żyje jeż?” organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie poznają prawa panujące w przyrodzie i przekonują się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Prowadzą proste obserwacje przyrodnicze, wykonują doświadczenia i samodzielnie wyciągają wnioski. Zgodnie z przygotowanymi scenariuszami zajęć poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz przekonują się, dlaczego warto szanować przyrodę.

Międzynarodowy konkurs Odyseja Umysłu
W ramach projektu uczniowie uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów.