Informacja dla uczniów i rodziców ZSS

 w sprawie nauczania na odległość w terminie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r. 

 W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03. 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 1) w okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 zajęcia w Zespole Szkół Społecznych będą odbywać się online, poprzez komunikatory internetowe Skype, Messenger. Nauczyciele będą także kontaktować się z uczniami poprzez pocztę mailową, dziennik elektroniczny, telefon. Mogą nagrywać filmy z przygotowanymi lekcjami i udostępniać je uczniom.

 2) W przypadku, kiedy nauczyciel nie ma dostępu do szybkiego internetu, lub sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu ze swoimi uczniami w inny, dostępny dla niego sposób (telefonicznie, mailowo, przez dziennik elektroniczny).

 3) Wychowawcy zobowiązani są do skontaktowania się ze wszystkimi uczniami lub ich rodzicami i ustalenia, czy wszyscy uczniowie w klasie mają dostęp do sprzętu umożliwiającego udział w zajęciach online, a następnie przekazania uzyskanych informacji wszystkim uczącym w jego klasie nauczycielom.

 4) Uczeń, który nie może uczestniczyć w zajęciach online musi być objęty nauczaniem w inny, uzgodniony z nim i jego rodzicami sposób (wysyłanie kart pracy mailowo, zdania w e-podręcznikach, konsultacje telefoniczne, konsultacje przez WhatssApp, Messenger).

 5) Dobór narzędzi używanych przez nauczycieli powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne, ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju ucznia, a także sytuację rodzinną.

 6) Nauczyciele mają możliwość weryfikacji stosowanego dotychczas programu nauczania i dostosowania go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 7) Zajęcia prowadzone są według nowego, dostosowanego do nauczania na odległość tygodniowego planu nauczania. Plan podany zostanie na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

 8) Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas powinien uwzględniać równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, czy możliwości psychofizyczne ucznia.

 9) Uczniowie oceniani są przy użyciu metody punktowej stosowanej w szkole.

 10) Nauczyciele podadzą w dzienniku elektronicznym informacje kiedy i w jaki sposób będą udzielać konsultacji uczniom lub rodzicom.

 11) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 1) z wykorzystaniem:

 a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl oraz strony www.gov.pl/zdalnelekcje,

 b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

 d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

 2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

 3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

 4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

 12) Prosimy wszystkich uczniów, by zainstalowali sobie program Skype na komputerach lub telefonach. Nauczyciele prześlą uczniom w dzienniku elektronicznym, na Messenger, bądź pocztę elektroniczną link, z którego będą mogli dołączyć do grupy danego przedmiotu.

 13) W związku z pytaniami, dlaczego Skype, a nie inna platforma edukacyjna wyjaśniam, że po spotkaniu nauczycieli na Skype stwierdziliśmy, że wszyscy potrafią się nim posługiwać, jest bardzo intuicyjny, duża grupa nauczycieli pracuje już w tym komunikatorze z uczniami, z sukcesami. W tej chwili nie jest dobry czas, żeby wprowadzać coś nowego. W nowym roku szkolnym wprowadzimy platformę edukacyjną dla całej szkoły.

 Iwona Lemiesz