Dzień dobry,

 od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

 W grupie będzie przebywać do 12 uczniów.

 Do grupy przyporządkowany jest jeden nauczyciel na cały dzień zajęć – od rana, aż do odebrania przez rodziców.

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Będzie to prawdopodobnie klasa II SP z dostępem do wody (lub sala klasy I SP, przy większej ilości uczniów). Zajęcia świetlicowe będą również prowadzone w tej sali.

 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 Z sali, w której przebywa grupa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć – będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 Po każdych zajęciach w sali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.

 Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Nauczyciel zorganizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 Uczniowie korzystać będą z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą zajęcia prowadzone będą na tarasie lub na terenie zielonym wokół szkoły (wystawimy krzesła i stoliki).

 Szkoła nie będzie organizowała żadnych wyjść poza teren placówki.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 Nie będziemy używać pomieszczeń szatni i świetlicy szkolnej.

 Szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły proszeni są o zachowanie dystansu społecznego min. 2 m w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców. Prosimy, by rodzice nie wchodzili do budynku szkoły i odbierali dzieci z podwórka szkolnego.

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie na teren zielony przed szkołą, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 Uczniowie do/ze szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 W szkole ograniczone zostanie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

 Prosimy rodziców o wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 Obiady dla uczniów korzystających z zajęć świetlicowych będą przynoszone do szkoły w jednorazowych opakowaniach. Uczniowie będą mogli spożywać je w kawiarence szkolnej, używając jednorazowych sztućców.

 Bardzo prosimy, by do końca tego tygodnia poinformować wychowawców klas, którzy uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach od poniedziałku i w jakich godzinach. Od tego zależy ilość grup, uczniów i nauczycieli. Uczniowie w szkole objęci zostaną zajęciami dydaktycznymi, takimi, jak koledzy uczący się zdalnie. Zajęcia zdalne będą odbywały się nadal. Postaramy się, jak najwięcej zajęć prowadzić na zewnątrz i dołożymy wszelkich starań, by były one interesujące dla dzieci. Prosimy, by zaopatrzyli Państwo dzieci w przyłbice ochronne. Nauczyciele również będą pracowali w przyłbicach.

 Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem!

 Iwona Lemiesz