Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO”

za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

 Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż do dnia 15 lipca 2020 r. można składać wnioski o Stypendium „Leonardo” za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Świadczenie w formie stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi, sportowymi.

 Z wnioskami o przyznanie Stypendium mogą występować rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Stypendium przysługuje:

  •  uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko bez względu na miejsce zamieszkania, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej oraz

  •  uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i pobierającym naukę poza terenem Gminy Miejskiej Kłodzko, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej.

 O przyznaniu bądź odmowie przyznania Stypendium oraz o liczbie i wysokości przyznanego Stypendium decyduje Burmistrz Miasta Kłodzka, biorąc pod uwagę rangę osiągniętych wyników przez kandydata. Wysokość jednorazowego stypendium za dany rok szkolny w każdej kategorii nie może przekroczyć kwoty 1.000,- zł.

 Kryteria przyznawania Stypendium Leonardo wraz z informacją o konieczności dołączenia stosowanych dokumentów poświadczających zdobyte osiągnięcia kandydata dokumentów zawarte są w Uchwale Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

 Wnioski stypendialne oraz szczegółowe informacje można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM w Kłodzku (link poniżej):

 http://www.um.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&id=10980&akcja=info&menu=399&menur=360#tresc_main

 WAŻNE!! NA CZAS PANDEMII!

 Wniosek stypendialny musi zostać potwierdzony przez dyrektora szkoły do której uczęszcza kandydat do stypendium w danym roku szkolnym. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, by ograniczyć Państwu osobisty kontakt ze szkołą, zaświadczenie dyrektora szkoły o kandydacie do stypendium Leonardo, będzie wydawane na wniosek rodzica/opiekuna prawnego NA ODRĘBNYM DRUKU! W celu uzyskania stosownego zaświadczenia należy skontaktować się telefonicznie ze szkołą (sekretariatem szkoły). Zaświadczania na odrębnym druku będą Państwu przesyłane drogą mailową (skan zaświadczania) lub wydawane osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze szkołą. Uzyskane zaświadczenie należy dołączyć do kompletu dokumentów.