Zakończyła się ewaluacja Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum prowadzona przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Otrzymaliśmy Raporty z Ewaluacji Problemowej. Niebawem będą dostępne na stronie internetowej. Badaniu podlegały dwa obszary pracy szkół :
Procesy
• Szkoła ma koncepcję pracy
• Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
• Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany
• Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
• Kształtuje się postawy uczniów
• Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Środowisko
• Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
• Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
• Promowana jest wartość edukacji
• Rodzice są partnerami szkoły

Wszystkie badane kryteria wymienione wyżej spełniamy na poziom B w obu szkołach. Szkoła może je spełniać na pięciu poziomach od E do A. Poziom B oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Cieszymy się bardzo i dziękujemy Rodzicom, Uczniom i Partnerom Szkoły za udział w badaniu.
Iwona Lemiesz