Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Zespół Szkół Społecznych

Regulamin wystawiania oceny z zachowania

 

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA

w ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W KŁODZKU

(stan prawny na dzień 15 września 2006 r.)


 

1. W Zespole Szkół Społecznych w Kłodzku, w klasach IV - VI szkoły podstawowej, w gimnazjum oraz w liceum ogólnokształcącym, ocenę z zachowania wystawia się w oparciu o ilość szelągów, zgromadzonych przez ucznia na koncie osobistym w Banku Szelągów. W klasach I - III szkoły podstawowej stosuje się zgodnie z zaleceniem MEN ocenę opisową. Stosując ocenę opisową wychowawcy klas I - III biorą pod uwagę: wymagania wynikające z powinności uczniowskich, wymagania wynikające z trybu przyznawania bonusów i mandatów, wymagania wynikające z trybu przyznawania nagród specjalnych i ostrzeżeń pismenych.

2. Zasady przyznawania i utraty szelągów przedstawia schemat na kolejnych stronach, który jest integralną częścią Regulaminu Wystawiania Oceny z Zachowania.

3. Komputerowa baza danych Banku Szelągów prowadzona jest w sekretariacie szkoły. Za zgodność informacji w bazie danych Banku Szelągów odpowidada Główny Bankier Szelągów. Uczniowie i rodzice mogą w każdej chwili sprawdzić stan Konta Osobistego Ucznia w Banku Szelągów w sekretariacie szkoły (a po uruchomieniu na kodowanej stronie interentowej szkoły).

4. Podczas spotkania na koniec kwartału, wychowawca klasy przekazuje rodzicom wydruk z Konta Osobistego Ucznia w Banku Szelągów oraz informuje o aktualnej ocenie z zachowania.

5. Zeszyt powinności osobistych i klasowych znajduje się na końcu dziennika klasowego. Kwartalnego zliczenia ilości dobrych i złych szelągów w zeszycie powinności dokonuje wychowawca klasy lub upoważniony przez niego nauczyciel ZSS.

6. Na Kontach Osobistych Uczniów gromadzone są dobre szelągi pochodzące z:

a) zeszytu powinności osobistych i klasowych,

b) bonusów uzyskanych przez uczniów,

c) nagród specjalnych uzyskanych przez uczniów.

 

Konta Osobiste Uczniów pomniejszane są o złe szelągi pochodzące z:

a) zeszytu powinności osobistych i klasowych,

b) mandatów udzielonych uczniom,

c) ostrzeżeń pisemnych udzielonych uczniom.

7. W sekretariacie szkoły prowadzona jest rejestracja i ewidencja bonusów, mandatów, nagród specjalnych i ostrzeżeń pisemnych. Ewidencja uwag znajduje się w zeszytach powinności w dziennikach lekcyjnych.

8. Tryb odwoławczy:

- Od negatywnego wpisu do zeszytu powinności osobistych i klasowych uczeń ma prawo się odwołać pisemnie w terminie 7 dni do dyrektora szkoły, który rozpatuje odwołanie w ciągu 14 dni. Negatywne rozpatrzenie odwołania zamyka tryb odwoławczy. Tryb ten nie dotyczy dyrektora szkoły.

- Od negatywnego wpisu dyrektora szkoły do zeszytu powiności ucznia oraz od udzielonego mandatu uczeń ma prawo się odwołać pisemnie w terminie 7 dni do Rady Pedagogicznej, która rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni. Negatywne rozpatrzenie odwołania zamyka tryb odwoławczy.

- Od udzielonego ostrzeżenia pisemnego uczeń ma prawo się odwołać pisemnie w terminie 7 dni do Zarządu KTO, który rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni. Negatywne rozpatrzenie odwołania zamyka tryb odwoławczy.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują powszechnie uznane zasady życia społecznego oraz dobry obyczaj i honor.

10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danej szkole, nie kończy szkoły.

11.Regulamin wchodzi w życie od dnia 15 września 2006 roku.

Załączniki:


 

ZESZYT POWINOŚCI

OSOBISTYCH I KLASOWYCH

- 1 dobry szeląg za każdy pozytywny wpis do zeszytu

- 1 zły szeląg za każdy negatywny wpis do zeszytu

Wpisy dokonywane są w zależności od potrzeb i zaistniałych sytuacji przez kadrę szkoły.

Do powinności uczniowskich należą:

dyżury klasowe, punktualność, uprzejmość, prawdomówność, odrabianie zadań, praca podczas zajęć, dbałość o porządek na stanowisku pracy, posiadanie na lekcjach przyborów szkolnych, książek, zeszytów, indeksów, strojów sportowych, obuwia zmiennego, odzieży ochronnej, dbałość o kwiaty, sprzęty, pomoce dydaktyczne, meble, książki, itp.

Przyznanie szelągów nie wyklucza możliwości uzyskania punktów z przedmiotu.


 

ZASADA PRZELICZANIA STANU KONTA OSOBISTEGO UCZNIA

W BANKU SZELĄGÓW NA OCENĘ Z ZACHOWANIA:


 

Ocena I kwartał Półrocze III kwartał Koniec roku

Wzorowe

151 i więcej

301 i więcej

451 i węcej

601 i więcej

Bardzo dobre

101 - 150

201 - 300

301 - 450

401 - 600

Dobre

51 - 100

101 - 200

151 - 300

201 - 400

Poprawne

1 - 50

1 - 100

1 - 150

1 - 200

Nieodpowiednie

-50 - 0

-100 - 0

-150 - 0

-200 - 0

Naganne

Poniżej -50

Poniżej -100

Poniżej -150

Poniżej -200


 

Dobry szeląg powiększa stan konta osobistego ucznia.

Zły szeląg zminiejsza stan konta osobistego ucznia.


 

Cykle kształcenia: klasy 4 - 6 szkoły podstawowej, klasy 1 - 3 gimnazjum, klasy 1 - 3 liceum.
 

BONUS - przyznawany za pozytywne działania na rzecz szkoły, klasy, kolegów, innych
ludzi. BONUS = 10 dobrych szelągów. Mają postać niebieskich „czeków”.

MANDAT - udzielany za negatywne działania na rzecz szkoły, klasy, kolegów, innych
ludzi. MANDAT = 10 złych szelągów. Mają postać czerwonych „mandatów”.


 

BONUSY i MANDATY mogą wręczać:


 

* dyrektor szkoły 300 sz na kwartał na cykl

* wchowawcy klas 200 sz na kwartał na klasę

* nauczyciele uczący w klasie limit sz na kwartał na cykl

* opiekun samorządu 200 sz na kwartał na cykl

* opiekun świetlicy 200 sz na kwartał

* koordynatorzy imprez 200 sz na imprezę

* prowadzący projekty 200 sz na projekt

* zespół pracowowników obsługi 200 sz na kwartał na cykl.

Rada Pedagogiczna ustala przed rozpoczęciem roku szkolnego imienne limity bonusów dla każdego nauczyciela wg schematu:

* do 4 lekcji tygodniowo w cyklu: 50 dobrych sz i 50 złych sz,

* od 5 do 9 lekcji tygodniowo w cyklu: 100 dobrych sz i 100 złych sz,

* od 10 do 14 lekcji tygodniowo w cyklu: 150 dobrych sz i 150 złych sz,

* powyżej 14 lekcji tygodniowo w cyklu: 200 dobrych sz i 200 złych sz.

 

W liczbę godzin lekcyjnych wlicza się także koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia dydaktyczne

NAGRODA SPECJALNA - przyznawana za szczególne działania na rzecz szkoły, regionu
i innych ludzi. NAGRODA = od 50 do 150 dobrych szelągów.
Ma ona postać ozdobnego dyplomu. Wręczana jest na forum
szkoły /specjalny ceremoniał/.

NAGRODĘ SPECJALNĄ mogą przyznawać:

do 50 sz - dyrektor szkoły

do 100 sz - zespół pięciu nauczycieli /w tym wychowawca/

do 150 sz - Rada Pedagogiczna

 

Nagrodę Specjalną można przyznać:

 

* laureatom konkursów szczebla wojewódzkiego i wyższych,

* za szczególne osiągnięcia w nauce,

* za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, społeczne, charytatywne,

* za szczególne osiągnięcia dziennikarskie, literackie, wydawnicze,

* za ponadprzeciętne działania na rzecz społeczności lokalnej,

* za samodzielną realizację projektów o zasięgu zespołu szkół i ponadszkolnym,

* za szczególnie skuteczne działania promujące szkołę,

* za szczególnie skuteczne działania promujące zdrowy styl życia,

* za szczególnie skuteczne działania integrujące społeczność szkolną,

* za szczególną dbałość o stan materialnej bazy i otoczenia szkoły,

* inne osobiste lub grupowe działania i osiągnięcia o dużej skali lub zasięgu.

 

OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

Trzy NAGRODY SPECJALNE uprawniają do nagrody finansowej Zarządu KTO.

OSTRZEŻENIA PISEMNE - udzielane za szczególnie szkodliwe czyny na rzecz szkoły,
regionu i innych ludzi. OSTRZEŻENIE = od 50 do150 złych
szelągów. Ma ona postać pisma urzędowego. Wręczane jest
w obecności rodziców i wychowawcy.

 

OSTRZEŻENIA PISEMNEGO mogą udzielić:

 

do 50 sz - dyrektor szkoły

do 100 sz - zespół wychowawczy /w tym wychowawca/

do 150 sz - Rada Pedagogiczna

 

Ostrzeżenia Pisemnego można udzielić za:

 

* agresywne zachowanie się wobec innych osób, znęcanie się,

* kradzież, wymuszanie, zagarnianie mienia lub praw autorskich,

* niszczenia mienia szkolnego, mienia kolegów i innych osób,

* poniżanie, znieważanie i oczernianie uczniów i pracowników szkoły,

* spożywanie alkoholu podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

* palenie tytoniu podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

* posiadanie, używanie lub udostępnianie innym uczniom narkotyków,

* podejmowanie działań w grupach o charakterze przestępczym,

* szkalowanie dobrego imienia szkoły, jej pracowników i uczniów,

* nieobecności na zajęciach szkolnych nie usprawiedliwione,

* inne wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczności szkolnej.
 

OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

 

Trzy OSTRZEŻENIA PISEMNE powodują wykreślenie ucznia ze szkoły.

 

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE !


Copyright by ZSSWB