Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Zespół Szkół Społecznych

OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

           

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W GIMNAZJUM I W LICEUM ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W KŁODZKU

§1

Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych i realizowanego w szkole programu nauczania.Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego możliwości.

§2

Ocena z wychowania fizycznego na koniec roku szkolnego wystawiana jest zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania obowiązującym w ZSS i jest składową ocen z zajęć w systemie klasyfikacyjnym i zajęć fakultatywnych.

 Na ocenę z zajęć w systemie klasyfikacyjnym składają się:

 • sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków

 • zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć

 • stosunek do partnera i przeciwnika

 • stosunek do własnego ciała

 • aktywność fizyczna

 • frekwencja

 • postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami

 • osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność i technika wykonywania ćwiczeń objętych sprawdzianem z gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania, narciarstwa alpejskiego i zespołowych gier sportowych

 • uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznych, organizowanych w trakcie roku szkolnego; np. rajdy szkolne, lekcje w terenie, zielone szkoły, białe szkoły

 • uczestnictwo w zawodach szkolnych i międzyszkolnych.

Na ocenę z zajęć w systemie fakultatywnym składają się:

 • aktywność fizyczna

 • frekwencja

Uczeń może być zwolniony z zajęć fakultatywnych jeżeli trenuje w sposób zorganizowany w klubie sportowym poza szkołą. Osoba taka może być zwolniona przez dyrektora szkoły z części zajęć na podstawie udokumentowanego wniosku ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).

Trener/instruktor wystawia opinię o zaangażowaniu ucznia oraz jego wynikach sportowych, o tygodniowym wymiarze godzin treningowych. Opinię tę uczeń przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego nie później niż na tydzień przed ustalaniem oceny kwartalnej.

§3

Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego

OCENA CELUJĄCA - 6

 • uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb,

 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza stawiane wymagania,

 • aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną,

 • uczęszcza na zajęcia SKS lub klubu sportowego

 • osiąga sukcesy w zawodach sportowych.

OCENA BARDZO DOBRA – 5

 • uczeń całkowicie opanowała materiał podstawy programowej,

 • jest bardzo sprawny fizycznie

 • ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie,

 • posiada duże wiadomości w zakresie wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu,

 • systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu,

 • jego postawa sportowa, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń,

 • uczestniczy w zajęciach SKS, nie jest to jednak działalność systematyczna.

OCENA DOBRA - 4

 • uczeń w zasadzie opanowała materiał podstawy programowej,

 • wykazuje dobra sprawność motoryczną,

 • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi,

 • posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,

 • nie opuszcza lekcji wychowania fizycznego, wykazuje stałe i dość dobre postępy w zakresie usprawniania się,

 • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

 • jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń.

OCENA DOSTATECZNA – 3

 • uczeń opanował materiał podstawy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukamii

 • dysponuje przeciętną sprawność motoryczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie

 •  i z wyraźnymi błędami technicznymi,

 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym,

 • w jego wiadomościach z zakresu wychowania fizycznego są znaczne luki, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce,

 • przejawia braki w postawie i stosunku di wychowania fizycznego.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – 2

 • uczeń nie opanował podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,

 • jest mało sprawny fizycznie,

 • ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

 • posiada małe wiadomości z zakresu wychowania fizycznego,

 • nie jest pilny; brak widocznych postępów w jego usprawnianiu,

 • wykazuje niechętny stosunek do zajęć wychowania fizycznego, opuszcza lekcje.

OCENA NIEDOSTATECZNA – 1

 Uczeń nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej,

 • posiada bardzo niską sprawność motoryczną,

 • ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu,

 • wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, w dodatku z rażącymi błędami,

 • charakteryzuje się niewiedzą w zakresie wychowania fizycznego,

 • bardzo często nie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego, nie nosi zmiennego stroju sportowego.

§4

Zasady zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego może napisać rodzic/opiekun prawny maksymalnie na okres jednego tygodnia, a dłuższa niedyspozycja zdrowotna musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim.

 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

 • W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w czasie całego roku szkolnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się słowo „zwolniony”

 • Uczeń ma możliwość zaliczenia nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach z wychowania fizycznego w ciągu dwóch tygodni w formie wyznaczonej i uzgodnionej z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

                        §5

Strój sportowy

Ucznia obowiązuje odpowiedni strój sportowy:

 • spodenki gimnastyczne,

 • dres,

 • koszulka sportowa,

 • obuwie sportowe (zmienne na halę).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE !

Copyright by ZSSWB