Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Zespół Szkół Społecznych

Wewnątrz szkolny system oceniania

 

[aktualizacja z dnia 12 II 2013 r.]


W S T Ę P

 1. Podczas wszystkich zajęć ogólnokształcących za wyjątkiem edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych prowadzonych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz I-III liceum ogólnokształcącego stosuje się punktowy system oceniania. Z przedmiotów ocenianych punktowo uczeń może zdobyć ustaloną wcześniej przez Radę Pedagogiczną ujednoliconą liczbę punktów.

 2. W ciągu roku szkolnego uczeń musi zdobyć co najmniej 160 punktów z każdego przedmiotu, z tym, że
  z przedmiotów, z których przewidziano w roku szkolnym średnio 1 godzinę zajęć tygodniowo co najmniej 133 punkty, by otrzymać promocję do następnej klasy.

 3. Uczeń informowany jest o ilości punktów, którą może uzyskać indywidualnie lub grupowo za każde zadanie, przed przystąpieniem do jego wykonania.

 4.  Punkty przyznawane są uczniowi jawnie. Przyznaje się wyłącznie punkty dodatnie (nie ma punktów ujemnych).

 5.  Przy zmianie szkoły przez ucznia w czasie roku szkolnego nauczyciel przelicza uzyskane przez niego punkty na oceny w skali 1 - 6, według systemu opisanego w pkt. 12 niniejszego regulaminu.

 6.  Nauczyciel (grupa nauczycieli) każdego przedmiotu zobowiązany jest na początku roku szkolnego sformułować wymagania edukacyjne i przedstawić je uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły.

 7.  Zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, artystyczne i techniczne oceniane są w skali ocen
  1-6 według załącznika nr 1.


O C E N I A N I E       B I E Ż Ą C E

 1. Uczniowie uzyskują punkty proporcjonalnie do zakresu materiału i wagi programowej tematów, za:


  - pisemne sprawdziany wiadomości, proporcjonalnie do zakresu materiału i wagi programowej tematów,

  - ustne sprawdziany wiadomości, proporcjonalnie do zakresu materiału i wagi programowej tematów,

  - odpowiedzi ustne, prezentacje, dyskusje, elokwencję przedmiotową,

  - prace pisemne, ćwiczenia, prace rysunkowe, sprawozdania, etc.

  - referaty, prace domowe, prace klasowe, prace dodatkowe,

  - różnorodne prace indywidualne i grupowe,

  - aktywność ucznia, przedmiotową pomoc kolegom ze szkoły,

  - sprawności intelektualne, manualne, praktyczne i terenowe,

  - zaangażowanie przedmiotowe ucznia podczas lekcji i poza nią,

  - sukcesy w konkursach, kołach zainteresowań, przeglądach, itp. związanych z przedmiotem,

  - sposób prowadzenia notatek i gromadzenia danych z przedmiotu,

  - inną aktywność przedmiotową ucznia.

   

 2. Ustalając ilość punktów na kwartał, nauczyciel winien pamiętać o stworzeniu możliwości wykazania się wiedzą ponadprogramową ucznia oraz o dodatkowym docenieniu aktywności uczniowskiej. Tworząc siatkę punktów zawsze należy pamiętać o takim ich zaplanowaniu, aby uwzględnić całe spektrum umiejętności
  i kompetencji ucznia.

   

 3. Na początku roku szkolnego uczeń może (ale nie musi) otrzymać premię za pracę w poprzednim roku szkolnym, w/g zasad określonych odrębnie przez nauczyciela przedmiotowego, uwzględniających specyfikę przedmiotu.

   

 4. Uczeń który z własnej winy nie dostarczy pracy domowej w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu, ma prawo dostarczyć to zadanie w terminie późniejszym wyznaczonym przez nauczyciel (nie dłuższym niż 7 dni) za połowę limitu punktów, przeznaczonych na to zadanie.

   

 5. W przypadku dłuższej, trwającej co najmniej pięć dni usprawiedliwionej nieobecności, uczeń ma prawo do zaliczenia na pełną ilość punktów prac pisemnych, klasowych i domowych, które były oceniane podczas jego nieobecności, w terminie i formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu, niezwłocznie po powrocie ucznia do szkoły.

   

 6. Ilość punktów przyznawanych za poszczególne zadania, działania, umiejętności i postępy przedmiotowe ustala nauczyciel przedmiotu, proporcjonalnie do zakresu materiału i wagi programowej tematów oraz uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu. Uczniom zwolnionym przez dyrektora szkoły z nauki jednego lub kilku przedmiotów punktów nie przyznaje się.

P O D Z I A Ł     R O K U    S Z K O L N E G O

 1. Rok szkolny podzielony jest na cztery kwartały. Klasyfikacje odbywają się dwa razy do roku:

   

  - po drugim kwartale (tzn. po zaliczeniu pierwszego semestru),

  - po czwartym kwartale (tzn. przed zakończeniem roku szkolnego w czerwcu).

   

 2. Na koniec każdego kwartału nauczyciele przeliczają punkty na oceny w skali 1-6, w/g schematu:


 

Ocena

I kwartał

Półrocze

III kwartał

Koniec roku

celujący

min. 120 pkt.

min. 240 pkt.

min. 360 pkt.

min. 480 pkt.

bardzo dobry

100 – 119 pkt.

200 – 239 pkt.

300 – 359 pkt.

400 – 479 pkt.

dobry

80 – 99 pkt.

160 – 199 pkt.

240 – 299 pkt.

320 – 399 pkt.

dostateczny

60 – 79 pkt.

120 – 159 pkt.

180 – 239 pkt.

240 – 319 pkt.

dopuszczający

40 – 59 pkt.

80 – 119 pkt.

120 – 179 pkt.

160 – 239 pkt.

niedostateczny

do 39 pkt.

do 79 pkt.

do 119 pkt.

do 159 pkt.

  Z przedmiotów, z których przewidziano w roku szkolnym średnio jedną godzinę zajęć tygodniowo

   przeliczają punkty na oceny w skali 1-6, wg schematu:


 

Ocena

I kwartał

Półrocze

III kwartał

Koniec roku

celujący

min. 100 pkt.

min. 200 pkt.

min. 300 pkt.

min. 400 pkt.

bardzo dobry

83 – 99 pkt.

167 – 199 pkt.

250 – 299 pkt.

333 – 399 pkt.

dobry

67 – 82 pkt.

133 – 166 pkt.

200 – 249 pkt.

267 – 332 pkt.

dostateczny

50 – 66 pkt.

100 – 132 pkt.

150 – 199 pkt.

200 – 266 pkt.

dopuszczający

33 – 49 pkt.

67 – 99 pkt.

100 – 149 pkt.

133 – 199 pkt.

niedostateczny

do 32 pkt.

do 66 pkt.

do 99 pkt.

do 132 pkt.

 1. W przypadku gdy uczeń w ciągu kwartału nie uzyska 40 punktów lub 33 punktów w przypadku zajęć, z których przewidziano w ciągu roku szkolnego średnio 1 godzinę zajęć tygodniowo, automatycznie przechodzi na klasyczny system oceniania (od oceny niedostatecznej do celującej do końca roku), a uzyskane w tym kwartale oraz w kwartałach poprzednich punkty zamieniane są na oceny. Ocena semestralna i końcoworoczna obliczana jest ze średniej ocen uzyskanych w poszczególnych kwartałach.

  Przykład:

Kwartał

I

II

III

IV

Ocena końcoworoczna

Punkty uzyskane

70

61

30

30


 

Suma punktów

70

131

nie sumuje się

nie sumuje się


 

Ocena

dobry

dostateczny

niedostateczny

niedostateczny

dopuszczający

 1. Oceny i punkty za kwartały I i III są tzw. ocenami kwartalnymi.

   

 2. W klasach I-III szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa, którą nauczyciele sporządzają dwa razy
  w roku: na koniec II i IV kwartałów.

   

 3. Celem eliminacji sytuacji konfliktowych, za zgodą Rady Pedagogicznej nauczyciel w indywidualnych przypadkach (np. po dłuższych nieobecnościach ucznia w szkole spowodowanych chorobą, przy indywidualnym toku nauczania, gdy jeden przedmiot prowadzony jest równocześnie przez kilku nauczycieli, itd.) może odstąpić od stosowania systemu punktowego, przy czym zamianie na oceny w skali 1-6 ulegają punkty uzyskane ze wszystkich dotychczasowych osiągnięć ucznia (każdego osobno), według następującej zasady:

   

% limitu punktowego

Ocena

91% - 100% limitu punktowego

celujący

76% - 90% limitu punktowego

bardzo dobry

61% - 75% limitu punktowego

dobry

46% - 60% limitu punktowego

dostateczny

30% - 45% limitu punktowego

dopuszczający

Poniżej 30% limitu punktowego

niedostateczny

D O K U M E N T O W A N I E   O C E N
 

 1. Punkty bieżącego oceniania nauczyciel notuje w swoim dzienniku punktacji, który jest rocznym dokumentem wewnątrzszkolnym, oraz w dzienniku elektronicznym.

   

 2. Oceny kwartalne w skali 1-6 wraz z ilością punktów, zapisuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, oraz
  w dzienniku elektronicznym.

   

 3. Roczną ocenę zapisuje wychowawca klasy lub nauczyciel przez niego upoważniony w arkuszu ocen ucznia, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.04.1999 r. Dz.U. nr 41 z późniejszymi poprawkami.

   

 4. W klasach I-III postępy ucznia notowane są w dzienniku lekcyjnym z podziałem na przedmioty
  i umiejętności.


I N F O R M O W A N I E   O  W Y N I K A C H    N A U C Z A N I A   I   Z A C H O W A N I A

 1. Rodzice na bieżąco informowani są o osiągnięciach szkolnych ucznia poprzez:

   

  • systematycznie podawane ilości punktów zdobytych z każdego przedmiotu, oraz oceny z zajęć artystycznych, technicznych, edukacji dla bezpieczeństwa w dzienniku elektronicznym

  • oceny kwartalne, wystawiane w dzienniku lekcyjnym oraz dzienniku elektronicznym na koniec każdego kwartału.

 1. Po zakończeniu każdego kwartału odbywają się spotkania wychowawców klas z rodzicami, podczas których omawiane są wyniki nauczania, w pozostałych miesiącach odbywają się konsultacje nauczycieli przedmiotowych z rodzicami.

   

 2. Na pięć dni przed konferencją klasyfikacyjną uczeń ma prawo być poinformowany o przewidywanych ocenach, w tym o ocenie z zachowania. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia i rodziców miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną. W przypadku braku kontaktu z rodzicami, wychowawca klasy powinien powiadomić ich listownie.

   

 3. W klasach I-III rodzice otrzymują informację o postępach swoich dzieci w nauce w formie opisowej, graficznej, punktowej oraz wyróżnienia dyplomem, za szczególne osiągnięcia w pracy bieżącej.

   

 4. Rodzice uczniów klas I-III otrzymują informację o postępach swoich dzieci podczas kwartalnych zebrań. Na półrocze i koniec roku nauczyciel przygotowuje informację w formie opisowej (pisemnej). Po pierwszym
  i trzecim kwartale przedstawione zostają wyniki testów sprawdzających.


Z A C H O W A N I E

 1. Oceny kwartalne z zachowania ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

   

 2. Ocenę z zachowania wystawia na koniec każdego kwartału wychowawca klasy, po przeanalizowaniu wpisów do zeszytu powinności ucznia, treści uzyskanych przez ucznia mandatów, bonusów, nagród specjalnych i ostrzeżeń pisemnych, będących opiniami pisemnymi kadry szkoły na temat zachowania ucznia (patrz: Regulamin wystawiania oceny z zachowania), po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

   

 3. Wystawiając ocenę z zachowania wychowawca klasy uwzględnia ilość zebranych przez ucznia szelągów, które są matematycznym wyrazem następujących postaw i zachowań:

   

  - używane słownictwo,

  - uprzejmość, uczynność,

  - skupienie, uwaga podczas zajęć,

  - przygotowanie do lekcji,

  - pomoc innym,

  - dbałość o schludny wygląd,

  - dbałość o czystość otoczenia,

  - dbałość o mienie osobiste i szkoły,

  - reakcja na uwagi nauczyciela,

  - reakcja na uwagi kadry szkoły,

  - zachowanie się w kinie, muzeum, etc.

  - zachowanie się podczas wycieczek, itp.

  - wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,

  - wywiązywanie się z innych obowiązków,

  - zaangażowanie w samorządzie klasowym i szkolnym,

  - zaangażowanie w kołach zainteresowań,

  - zaangażowanie w inne działania,

  - prezentowanie klasy i szkoły,

  - agresywne zachowanie wobec innych ludzi,

  - szkodliwe nałogi i przyzwyczajenia.

 1. Kryteria ocen z zachowania ustala Regulamin Wystawiania Oceny z Zachowania.

W A R U N K I   I    T R Y B    P O P R A W I A N I A    O C E N Y   

K L A S Y F I K A C Y J N E J    Z    Z A J Ę Ć    

E D U K A C Y J N Y C H    I    Z A C H O W A N I A

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia ukończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Zastrzeżenia rozpatrywane są zgodnie z par.19 ust.2-10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.


E G Z A M I N      S P R A W D Z A J Ą C Y

 1. W przypadku opisanym w punkcie 33 uczeń może przystąpić do egzaminu sprawdzającego. Pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego składają rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni od dnia ukończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 2. Wniosek rozpatrywany jest przez Radę Pedagogiczną, która podejmuje decyzję co do zasadności przeprowadzania egzaminu po przeanalizowaniu, czy roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Decyzja Rady Pedagogicznej jest zapisywana i uzasadniana na wniosku oraz przekazywana rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.

 3. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem.

   

 4. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. Przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły (jako przewodniczący komisji), nauczyciel prowadzący dane zajęcia (jako egzaminujący) oraz dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia dydaktyczne (jako członkowie komisji).

   

 5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu, zatwierdza je przewodniczący komisji.

   

 6. Każda część egzaminu trwa po 45 minut.

   

 7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

   

 8. Od ustalonej przez komisję oceny nie ma odwołania.

   

 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

   

 10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor powołuje komisję, której zadaniem jest ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania. Komisja spotyka się w wyznaczonym przez dyrektora terminie. W skład komisji wchodzą: dyrektor – jako przewodniczący, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, psycholog szkolny, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel Rady Szkoły.

   

 11. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

   

 12. Prace komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

   

 13. Dyrektor powiadamia ucznia lub jego rodziców o ustalonej ocenie z zachowania.


WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWALNE


ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH


I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY


KLASYFIKACYJNEJ I OCENY Z ZACHOWANIA.

 1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena klasyfikacyjna
  z zachowania, które uczeń otrzymał na koniec trzeciego kwartału lub drugiego kwartału w przypadku uczniów klasy III SLO, są przewidywalnymi ocenami końcoworocznymi. Uczeń może poprawić je po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub wychowawcą ( w przypadku oceny z zachowania) sposobu poprawy, terminów, zakresu materiału i innych szczegółów. Nauczyciel sporządza protokół z przeprowadzonych uzgodnień, który zostaje podpisany przez nauczyciela i ucznia. O wyniku uzgodnień zostają powiadomieni przez nauczyciela prowadzącego przedmiot lub wychowawcę jego rodzice lub prawni opiekunowie.


   G Z A M I N      K L A S Y F I K A C Y J N Y  

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń, którego nieobecności są nieusprawiedliwione, może zdawać egzamin klasyfikacyjny po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej na wniosek swój lub rodziców.

   

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od wystawienia ocen, najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego śródrocznego lub końcowego posiedzenia rady.

   

 3. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego decyduje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym,
  w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

   

 4. Uczeń może być klasyfikowany śródrocznie.

   

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: nauczyciel przedmiotowy, wskazany przez dyrektora nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

   

 6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części praktycznej i teoretycznej. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu, różnicując je na ustne i pisemne, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.


    E G Z A M I N        P O P R A W K O W Y  
 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

   

 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. Jeżeli uczeń zdaje egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów, egzaminy przeprowadzane są w dwóch dniach.

   

 3. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły (jako przewodniczący komisji), nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, za wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

   

 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Gimnazjalny projekt edukacyjny ocenia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Wystawiania Oceny z Zachowania.


      O C E N I A N I E    P R Z E D M I O T Ó W     

   R E A L I Z O W A N Y C H   N A  P O Z I O M I E   R O Z S Z E R Z O N Y M   

      P R Z E Z      U C Z N I Ó W      S L O  

 1. Każdy uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego musi wybrać po pierwszym półroczu drugiej klasy co najmniej jeden przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym poza językiem angielskim, który na poziomie rozszerzonym realizowany jest obowiązkowo przez wszystkich uczniów od klasy pierwszej. Uczeń zobowiązany jest kontynuować naukę wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym do ukończenia szkoły.

  Ocenę końcoworoczną i końcową z przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym wystawia się :

  1. jako średnią ocen otrzymanych z podstawy i rozszerzenia danego przedmiotu, jeżeli oba poziomy realizowane są jednocześnie,

  2. jako ocenę tylko z rozszerzenia w przypadku, gdy poziom podstawowy przedmiotu został wcześniej zakończony.

 1. W przypadku, gdy uczeń realizuje więcej niż dwa przedmioty wymienione w punkcie 61 na poziomie rozszerzonym, może zrezygnować z nich w trakcie nauki. W tym przypadku ocena końcowa z rozszerzenia, z którego zrezygnował uczeńia zależy od stopnia realizacji programu danego przedmiotu:

  1. jeżeli uczeń zrealizował mniej niż 50 % programu rozszerzenia oceną końcową z przedmiotu jest ocena uzyskana z podstawy tego przedmiotu,

  2. jeżeli uczeń zrealizował ponad 50 % programu rozszerzenia ocena wystawiana jest zgodnie z punktem 61 a i b WSO,

  3. nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu decyduje o stopniu realizacji programu.

UWAGA:   (punkty 62 i 63 obowiązują do końca roku szkolnego 2013/2014)


P R Z E D M I O T Y   O B O W I Ą Z K O W E

W   S L O  I   I C H    O C E N I A N I E

 1. W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przyroda jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Przedmiot realizowany jest w klasach pierwszej i drugiej, w formie czterech tygodniowych projektów. Projekt może być prowadzony przez nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki. Terminy i tytuły projektów ogłaszane są na początku roku szkolnego. Projekt oceniany jest metodą punktową, zgodnie z WSO szkoły. Za udział w każdym projekcie uczeń może otrzymać 120 punktów. Ocena na pierwszy semestr wystawiana jest na podstawie punktów otrzymanych na 120 możliwych, a końcoworoczna na podstawie punktów otrzymanych na 240 możliwych, uzyskanych w pierwszym i drugim semestrze.

   

 2. W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym następujące przedmioty są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w dodatkowym wymiarze:

  • historia w wymiarze........................ 180 godzin w ciągu trzech lat

  • język polski w wymiarze................. 450 godzin w ciągu trzech lat

  • matematyka w wymiarze................ 330 godzin w ciągu trzech lat

  • język angielski w wymiarze ............420 godzin w ciągu trzech lat

  • język niemiecki w wymiarze........... 270 godzin w ciągu trzech lat

   

 3. Oceny ze wszystkich przedmiotów za wyjątkiem edukacji dla bezpieczeństwa są wystawiane metodą punktową zgodnie z punktami  15-19  WSO  szkoły.  Ocena  z  przedmiotu  Edukacja  dla  bezpieczeństwa   wystawiana  jest  metodą  ocenową
  w skali 1-6.


O C E N I A N I E    Z  P R Z E D M I O T Ó W    R E A L I Z O W A N Y C H


W    Z A K R E S I E     R O Z S Z E R Z O N Y M

 1. Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ustala następującą listę przedmiotów realizowanych
  w zakresie rozszerzonym , spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym, że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka :

  język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.

   

 2. Uczeń dokonuje wyboru przedmiotów, które realizował będzie w zakresie rozszerzonym do końca czerwca w klasie pierwszej.

   

 3. W przypadku, gdy tylko jeden lub dwóch uczniów zadeklaruje chęć realizowania przedmiotu w zakresie rozszerzonym dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części zajęć drogą e-learningową, po uzgodnieniu terminów, metod pracy pomiędzy uczniem i nauczycielem prowadzącym zajęcia.

   

 4. Ocenę z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym wystawia się na podstawie pisemnego egzaminu semestralnego o wadze 60% i zaliczeń śródsemestralnych o wadze 40%. Egzaminy odbywają się dwa razy w roku, nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacją. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacją. Ocena końcowa roczna obliczana jest na podstawie średniej ocen otrzymanych na koniec półrocza pierwszego i drugiego. W przypadku trudności z ustaleniem średniej, ocena jest zaokrąglana na korzyść ucznia.

   

 5. W przypadku, gdy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym na pierwsze półrocze musi przystąpić do egzaminu obejmującego wiedzę z całego roku w terminie egzaminu przeprowadzanego w drugim semestrze . Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego zgodnie z punktami 55- 60 WSO.

   

 6. Egzamin semestralny przeprowadzany jest w formie pisemnej i oceniany przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Egzamin odbywa się w trakcie zajęć z danego przedmiotu. W jednym dniu uczeń może przystąpić co najwyżej do dwóch egzaminów.

   

 7. Arkusze do egzaminu semestralnego opracowuje nauczyciel uczący przedmiotu.

   

 8. Jeżeli uczeń nie uzyska promocji z danego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym nie może w następnym roku szkolnym kontynuować nauki tego przedmiotu.

   

 9. Uczeń ma prawo zrezygnować z uczestniczenia w zajęciach z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym w dowolnym czasie, jeżeli kontynuuje naukę co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Przy rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach ocena końcowoszkolna jest oceną otrzymaną
  z zakresu podstawowego tego przedmiotu.

   

 10. Uczeń ma prawo podjąć nie później niż do końca klasy drugiej naukę kolejnego, wybranego przedmiotu
  w zakresie rozszerzonym. Zaległości wynikającego z tego wyboru ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie.

   

 11. W przypadku, gdy uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym język polski, matematykę, język obcy, historię, ocena półroczna i końcoworoczna są obliczane na podstawie średniej ocen uzyskanych przez ucznia
  z zakresu podstawowego i rozszerzonego przedmiotu.

UWAGA: (punkty 64 – 77 obowiązują uczniów klas licealnych przyjętych do klasy pierwszej po 01.09.2012 r.)

 

Tekst jednolity po poprawkach zatwierdzony 12.02.2013 r.

Dyrektor ZSS w Kłodzku

mgr Iwona Lemiesz

           

 

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE !

Copyright by ZSSWB