Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Zespół Szkół Społecznych

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

§ 1
Postanowienia ogólne


Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

§ 2

Cele i zadania świetlicy


Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie   warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.

 

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 12,30-16.00.

 2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego.

 3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).

 4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

  § 4

Wychowankowie świetlicy

 1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia i dzieci nauczycielskich.

 2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach na basenie lub w wycieczkach klasowych.


Prawa uczestnika świetlicy
 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy w pomieszczeniu świetlicy, kuchni, kawiarence, na boisku szkolnym, na sali gimnastycznej lub do zajęć indywidualnych.
 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 4. Wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

Obowiązki uczestnika świetlicy


Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego udział w zajęciach,
 2. Zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy,
 3. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 4. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników
 5. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
 6. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy,
 7. Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
 8. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 9. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,
 10. Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy).
 11. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 12. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek rzeczowy, itp.

§ 6

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 7

Współpraca z rodzicami

 • Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)

 • Korespondencja z rodzicami

 • Rozmowy telefoniczne

 • Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

§ 8

Dokumentacja świetlicy


1. Plan pracy świetlicy szkolnej;
2. Dziennik zajęć;

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE !

 

Copyright by ZSSWB