Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Statuty

Statut Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku

 

Statut Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku uchwalony w dniu 12.05.1999 r. ze zmianami uchwalonymi
24.06.1999 r. oraz w dniu 19.07.2002 r. oraz 04.03.2003 r.

§ 1.

Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku, zwany dalej "Zespołem", działa na podstawie ustawy z 07.09.1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Statutu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Zespołu jest Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12.

 2. Osobą prowadzącą Zespół jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe.

 

§ 3.

 1. Zespół tworzą:

  • Społeczna Szkoła Podstawowa w Kłodzku,

  • Społeczne Gimnazjum w Kłodzku,

  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

 2. W skład Zespołu mogą wejść inne szkoły lub jednostki organizacyjne prowadzone przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe.

 

§ 4.

 1. Każda z wchodzących w skład Zespołu szkół zachowuje nadany jej Statut ze zmianami wynikającymi z unormowań zawartych w niniejszym Statucie.

 2. W razie wątpliwości w zakresie interpretacji pojęć użytych w Statutach Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego należy uwzględnić zasadę nadrzędności Zespołu Szkół w stosunku do szkół je tworzących, a w szczególności: - ilekroć w Statucie tych Szkół jest mowa o Dyrektorze i Radzie Szkoły lub Radzie Szkolnej należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu i Radę Zespołu, - ilekroć w Statutach Szkół tworzących Zespół jest mowa o pracownikach Szkoły, budżecie Szkoły itp., należy przez to rozumieć pracowników Zespołu, budżet Zespołu itp.

 3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania w przypadkach, w których zgodnie ze Statutem Zespołu zachowana zostaje odrębność Szkoły.

 

§ 5.

 1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem wszystkich szkół i jednostek organizacyjnych tworzących Zespół.

 2. Dyrektor Zespołu powołuje i odwołuje zastępców dyrektora tylko dla podmiotów tworzących Zespół i jedynie za zgodą i na warunkach zatwierdzonych przez Zarząd KTO, który dla wyłonienia kandydata na takie stanowisko może ogłosić konkurs.

 

§ 6.

Rady Pedagogiczne oraz samorządy uczniowskie działają odrębnie w każdej Szkole.

§ 7.

 1. Rady Szkół i Rada Szkolna tworzą Radę Zespołu, do której kompetencji przechodzą wszystkie sprawy przewidziane Statutami Szkół.

 2. W okresie pierwszych dwóch lat działania Gimnazjum oraz Liceum, Rady tych Szkół mogą działać w składzie zmniejszonym od przewidzianego w Statutach, nie mniej jednak niż dwuosobowo.

 

§ 8.

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Szkół stają się pracownikami Zespołu.

§ 9.

Zespół dysponuje majątkiem przekazanym przez władze KTO oraz środkami z wpłat czesnego lub innych opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów uczniów, jak też wpłatami z wszelkich innych źródeł przekazanymi na jego rzecz lub rzecz Szkoły czy innej jednostki wchodzącej w skład Zespołu.

§ 10.

Księgowość prowadzona jest dla Zespołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

Zmiany w niniejszym Statucie, jak też decyzje o rozszerzeniu Zespołu lub jego likwidacji, należą do kompetencji władz KTO.

STATUT SP w Kłodzku

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z/s w Kłodzku, zwana dalej Szkołą, jest instytucją społeczną, realizującą konstytucyjne prawo do nauki, wychowującą i kształcącą zgodnie z systemem wartości i tradycji narodu polskiego oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.

§ 2.

 1. Szkoła nosi nazwę ."Społeczna Szkoła Podstawowa" i ma siedzibę w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 12.

 2. Szkoła jest niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

 3. Szkoła może być połączona dla celów organizacyjnych w zespół szkół z innymi szkołami prowadzonymi przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Połączenie nie narusza odrębności Szkoły w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty.

 

§ 3.

 1. Szkoła jest odpłatna, prowadzona dla dzieci członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego.

 2. Dziecko, którego żaden z rodziców nie jest członkiem KTO, może być przyjęte do Szkoły, gdy w danej klasie nie ma pełnej obsady uczniów i nie ma chętnych spośród dzieci członków KTO.

 3. Wysokość czesnego i innych opłat, na wniosek Rady Szkoły, zatwierdza Zarząd KTO.

 

§ 4.

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Kłodzku przy ul.Daszyńskiego 12, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000092490.

 2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kurator Oświaty we Wrocławiu, a organem ewidencyjnym Burmistrz Miasta Kłodzko.

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z/s w Kłodzku, zwana dalej Szkołą, jest instytucją społeczną, realizującą konstytucyjne prawo do nauki, wychowującą i kształcącą zgodnie z systemem wartości i tradycji narodu polskiego oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.

§ 2.

 1. Szkoła nosi nazwę ."Społeczna Szkoła Podstawowa" i ma siedzibę w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 12.

 2. Szkoła jest niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

 3. Szkoła może być połączona dla celów organizacyjnych w zespół szkół z innymi szkołami prowadzonymi przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Połączenie nie narusza odrębności Szkoły w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty.

 

§ 3.

 1. Szkoła jest odpłatna, prowadzona dla dzieci członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego.

 2. Dziecko, którego żaden z rodziców nie jest członkiem KTO, może być przyjęte do Szkoły, gdy w danej klasie nie ma pełnej obsady uczniów i nie ma chętnych spośród dzieci członków KTO.

 3. Wysokość czesnego i innych opłat, na wniosek Rady Szkoły, zatwierdza Zarząd KTO.

 

§ 4.

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Kłodzku przy ul.Daszyńskiego 12, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000092490.

 2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kurator Oświaty we Wrocławiu, a organem ewidencyjnym Burmistrz Miasta Kłodzko.

 

Rozdział II: Zadania szkoły

 

§ 5.

Do zadań Szkoły należy:

 • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Realizując to, Szkoła kieruje się zasadami wynikającymi z przepisów prawa wewnętrznego, a także międzynarodowego, w tym także wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka,

 • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej w ramach obowiązującego prawa oraz pełnego bezpieczeństwa w Szkole i w czasie zadań organizowanych przez Szkołę,

 • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

 • umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia,

 • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,

 • wzbogacenie form edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów w szczególności:

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

 • organizowanie konkursów naukowych i artystycznych,

 • kierowanie do kół i klubów działających na terenie miasta

 

Rodział III: Organy szkoły

§ 6.

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor.

 2. Rada Pedagogiczna.

 3. Rada Szkoły.

 

§ 7.
Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd KTO.

 2. Dyrektor powoływany jest na okres 5 lat szkolnych.

 3. Wyłonienie kandydata na Dyrektora Szkoły może być poprzedzone konkursem ogłoszonym przez Zarząd KTO.

 4. Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na własną prośbę.

 5. Podejmowanie przez Dyrektora decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody Zarządu KTO.

 

§ 8.

Dyrektor Szkoły w szczególności:

 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,

 • opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Szkoły, w szczególności program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, roczny plan pracy, regulamin organizacyjny Szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć,

 • ustala zakres obowiązków nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz wysokość ich indywidualnego wynagrodzenia, nagradzania i premiowania,

 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy,

 • współdziała z Radą Szkoły i zapewnia jej realny wpływ na działalność Szkoły w zakresie przysługujących Radzie uprawnień,

 • opracowuje projekt budżetu Szkoły, który przedkłada do zatwierdzenia Radzie Szkoły, a następnie do zaakceptowania Zarządowi KTO,

 • dysponuje powierzonym mu majątkiem Szkoły w granicach zwykłego zarządu.

 • realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 

§ 9.

Dyrektor ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych pracownikom Szkoły,

 2. okresowej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

 3. wykorzystywania według swojego uznania, po konsultacji z Radą Szkoły, środków finansowych przyznanych na działalność Szkoły,

 4. skreślenia ucznia, w drodze decyzji, z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

 

§ 10.

Dyrektor Szkoły odpowiada przed organami KTO, Kuratorium Oświaty oraz innymi organami kontrolnymi państwa za:

 1. poziom uzyskiwanych przez uczniów wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

 2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami obowiązującego prawa oświatowego i niniejszego Statutu,

 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

 4. celowe i racjonalne wykorzystywanie środków zapewnionych na działalność Szkoły,

 5. zgodne z odrębnymi przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

 6. zgodne z przepisami prowadzenie gospodarki finansowej oraz księgowości szkolnej.

 

§ 11.
Rada pedagogiczna

 • Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole, bez względu na wymiar czasu pracy.

 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 • W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez jej Przewodniczącego goście. Mają oni głos doradczy.

 • Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 • Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 • Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 12.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 • zatwierdzanie planów pracy Szkoły opracowanych przez Dyrektora Szkoły,

 • podejmowanie uchwały o skreśleniu z listy uczniów Szkoły,

 • wybranie ze swego grona przedstawiciela do Rady Szkoły,

 • opiniowanie arkusza organizacyjnego Szkoły oraz tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole,

 • zatwierdzanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,

 • zatwierdzanie kryteriów ocen z zachowania.

 

§ 13.

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 14.
Rada Szkoły

 1. Rada Szkoły jest organem kolegialnym i składa się z sześciu rodziców wybranych na zebraniu szkolnym reprezentujących każdą klasę oraz dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Jeżeli rodzice uczniów danej klasy nie wybiorą reprezentanta do Rady Szkoły, działa ona w składzie zmniejszonym. Rada nie może jednak liczyć mniej niż dwóch rodziców.

 2. W posiedzeniach Rady Szkoły uczestniczy Dyrektor Szkoły.

 3. W posiedzeniach Rady Szkoły mogą uczestniczyć przedstawiciele władz KTO oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady goście.

 4. W przypadku utworzenia zespołu szkół Rada Szkoły może funkcjonować jako jeden organ dla całego zespołu szkół - na zasadach określonych w akcie powołania zespołu.

 

§ 15.

 1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata, z tym że w każdym nowym roku szkolnym może nastąpić wybór, w trybie określonym w § 14 pkt 1 Statutu najwyżej dwóch członków Rady.

 2. Zarząd KTO może w każdym czasie zarządzić wybory do Rady Szkoły w razie stwierdzenia, że Rada nie wykonuje obowiązków statutowych.

 

§ 16.

Do kompetencji Rady Szkoły należy:

 1. zatwierdzanie projektu budżetu Szkoły opracowanego przez Dyrektora,

 2. proponowanie wysokości czesnego i innych opłat oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia władzom KTO,

 3. wnioskowanie do władz KTO o odwołanie Dyrektora Szkoły przed upływem kadencji w wypadku naruszenia przez niego jego praw i obowiązków,

 4. opiniowanie przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz składanie wniosków w tym zakresie do Dyrektora,

 5. opiniowanie regulaminu wynagradzania pracowników Szkoły,

 6. opiniowanie na wniosek Dyrektora, wszelkich istotnych dla Szkoły spraw bieżących jak remonty, zakupy sprzętu, pomocy naukowych i inne ważniejsze potrzeby i wydatki.

 

§ 17.

 1. Rada Szkoły działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 2. Rada Szkoły podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 

Rozdział IV: Organizacja szkoły

 

§ 18.

 1. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą dzieci od klasy pierwszej do szóstej.

 2. Oddział klasowy liczy do 16 uczniów.

 

§ 19.

Roczny plan pracy Szkoły opracowany jest przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.

§ 20.

Obok zajęć obowiązkowych Szkoła organizuje zajęcia nieobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców lub opiekunów, a w szczególności koła zainteresowań przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, warsztaty przedmiotowe i artystyczne, obozy naukowe. W programie Szkoły przewiduje się organizowanie zajęć obowiązkowych w ramach "białej" i "zielonej" szkoły.

§ 21.

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną w godzinach od 1230 do 1600.

§ 22.

Zajęcia szkolne (lekcyjne i pozalekcyjne) zaczynają się o godz. 800, a kończą się zgodnie z planem nauczania.

§ 23.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. Dziecko, którego żaden z rodziców nie jest członkiem KTO może być przyjęte do danej klasy, jeżeli nie ma w niej pełnej obsady uczniów i nie ma chętnych spośród dzieci członków KTO.

 2. W razie większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Tryb przyjmowania uczniów do Szkoły określa corocznie regulamin przyjęć opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd KTO w terminie do 31 marca każdego roku.

 4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach określonych w § 36 ust. 4 Statutu.

 5. W przypadku zalegania przez rodziców lub opiekunów z zapłatą czesnego za trzy okresy płatności Dyrektor Szkoły oraz Zarząd KTO mogą wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 6. W Szkole może działać samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 7. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

 

§ 24.
Pracownicy pedagogiczni

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej, zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Pensum godzin pracy nauczyciela jest zgodne z obowiązującymi w tym względzie przepisami wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.

§ 25.

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

 • realizacja programu nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły,

 • zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w Szkole oraz organizowanych przez Szkołę,

 • stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, w tym podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.

 

§ 26.

Nauczyciel ma prawo do:

 • opracowywania samodzielnych programów nauczania, które mogą być włączone do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które program obejmuje,

 • decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,

 • oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem,

 • wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników,

 • wykonywania pracy w warunkach określonych regulaminem pracy.

 

§ 27.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

 • poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,

 • bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w Szkole i na organizowanych przez Szkołę zajęciach oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie,

 • powierzone mu pisemnie mienie szkolne.

 

§28.

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli (uczących w tym oddziale), zwanemu dalej wychowawcą.

 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.

 4. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 winien:

  • zapoznać się z warunkami życia i nauki swoich wychowanków,

  • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

  • współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

  • współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

  • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

  • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp,

  • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

  • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowania się ucznia,

  • uczestniczyć w zebraniach klasowych z rodzicami i konsultacjach.

 

§ 29.

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz opracowuje plan pracy wychowawczej.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego lub psychologa.

 

§ 30.

 1. Dyrektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może zdecydować o zmianie wychowawcy.

 2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

  • gdy nauczyciel nie wykonuje zadań wychowawcy,

  • rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcję wychowawcy,

  • urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego,

  • na wniosek rodziców, uczniów lub samego wychowawcy.

 3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 4 pisemny, umotywowany wniosek jest rozpatrywany przez Dyrektora w terminie 14 dni od daty złożenia. Jeżeli Dyrektor ma wątpliwości co do zasadności wniosku powołuje w powyższym terminie komisję, w której skład poza nim wchodzi przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel Rady Szkoły. Komisja podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od powołania. Od decyzji Dyrektora oraz decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Zarządu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, za pośrednictwem Dyrektora.

 

§ 31.
Pracownicy niepedagogiczni

Pracowników niepedagogicznych Szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy, Dyrektor Szkoły. Może on, w uzasadnionych przypadkach, zatrudnić pracowników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zakres obowiązków tych osób, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor Szkoły w umowie.

§ 32.
Uczniowie

Prawa i obowiązki ucznia (Regulamin Ucznia):

 • Uczeń Szkoły ma prawo do:

  • dostosowanej do jego możliwości nauki w klasach i zespołach, prowadzonej przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach,

  • wychowania i opieki, osobistego i serdecznego traktowania bez względu na osiągane wyniki w nauce przez nauczycieli i personel administracyjny,

  • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • systematycznego rozszerzania swej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań, indywidualnego toku nauki w wypadku wyjątkowych zdolności lub zaległości w nauce wynikających z choroby, ułomności lub zdarzeń losowych,

  • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, pomocy naukowych oraz innych urządzeń będących w dyspozycji Szkoły lub będących jej własnością pod opieką i za zgodą osób odpowiedzialnych, a także posiadania swojego miejsca, w którym można złożyć przybory szkolne, zeszyty, książki itp.,

  • uczestniczenia w organizowanych przez Szkołę lub KTO formach wypoczynku wakacyjnego i podczas przerw w nauce, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

  • jawnego wyrażania opinii o pracy i życiu Szkoły, nie naruszających niczyjej godności osobistej,

  • reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,

  • wykorzystania przerwy na odpoczynek między lekcjami,

  • jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności,

  • powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i umiejętności - przy czym w ciągu dnia może być jeden taki sprawdzian, zaś w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

  • prezentacji własnej twórczości i osiągnięć na forum szkoły i poza nią,

  • zwracania się do wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli w sprawach trudnych, w oczekiwaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów.

 • Uczeń Szkoły obowiązany jest:

  • przestrzegać postanowień regulaminu ucznia (niniejszego paragrafu),

  • uczyć się systematycznie i pracować nad kształtowaniem swojego charakteru,

  • odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły,

  • współpracować zgodnie z innymi uczniami i pracownikami Szkoły,

  • współuczestniczyć w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie i Szkole,

  • chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

  • dbać o porządek, czystość, estetykę i stan techniczny wspólnie użytkowanego dobra: sprzętu, mebli, urządzeń, pomocy szkolnych itp.,

  • godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią.

 

§ 33.

Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  • rzetelną naukę i pracę społeczną,

  • wzorową i koleżeńską postawę,

  • szczególne osiągnięcia,

  • dzielność i odwagę,

  • osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach,

  • aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,

 

§ 34.

Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 35.

15. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:

   • pochwała udzielona przez wychowawcę,

   • pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej,

   • list pochwalny wychowawcy, Rady Pedagogicznej i Dyrektora do rodziców,

   • dyplom uznania,

   • nagrody rzeczowe,

   • stypendium fundowane.

16. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Szkoły.

17. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

18. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z innymi organami szkoły, może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania.

 

§ 36.

19. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń może zostać ukarany.

20. Ustala się następujące rodzaje kar:

   • upomnienie ustne przez wychowawcę klasy,

   • prace społeczno - użyteczne na rzecz szkoły,

   • rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem Szkoły,

   • rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem Szkoły z udziałem rodziców,

   • zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych itp.,

   • rozmowa i podpisanie kontraktu z uczniem,

   • skreślenie z listy uczniów.

21. Kary należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach jak: wnoszenie alkoholu, narkotyków, brutalne pobicie, wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających normalną pracę szkoły, demoralizacja innych uczniów itp., pomija się kolejność stosowania kar.

22. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

   • ciężkiego naruszenia regulaminu ucznia, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3,

   • przekroczenia limitu 20 godzin nieobecności nieusprawiedlionych,

   • nieuzyskania średniej 3,0 na koniec roku szkolnego.

23. Od każdej wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów, podjętej na podstawie § 9 pkt. 4 Statutu, rodzicom (opiekunom) przysługuje odwołanie do Zarządu KTO.

 

Rozdział V: Majątek szkoły

 

§ 37.

Szkoła dysponuje majątkiem przekazanym jej przez władze KTO oraz środkami z wpłat czesnego lub innych opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów uczniów, jak też wpłatami z wszelkich innych źródeł przekazywanymi na jej rzecz (dotacje oświatowe, darowizny itp.).

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

 

§ 38.

1. Zmiany w niniejszym Statucie, jak też decyzje o likwidacji Szkoły czy połączeniu w zespół szkół, należą do kompetencji władz KTO. 2. O decyzji dotyczącej likwidacji Szkoły władze KTO zobowiązane są zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora Oświaty oraz Gminę Miejską Kłodzko, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego (31 sierpnia). Uchwalony w dn. 12.05.1999 r. ze zmianami uchwalonymi 24.06.1999 r. oraz w dniu 19.07.2002 r. oraz 04.03.2003 r. Na podstawie art. 84 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami: Dz.U. z 1996, Nr 106, poz. 496, Dz.U. z 1997r, Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 1998r, Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126/ oraz § 24 pkt. 8 Statutu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, Zarząd KTO nadaje Społecznemu Gimnazjum Statut o następującej treści:

 

STATUT SPG `w Kłodzku

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Społeczne Gimnazjum prowadzone przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z/s w Kłodzku, zwane dalej Gimnazjum, jest instytucją społeczną realizującą konstytucyjne prawo do nauki, wychowujące i kształcące zgodnie z systemem wartości i tradycji narodu polskiego oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.

§ 2.

24. Szkoła nosi nazwę .Społeczne Gimnazjum. i ma siedzibę w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 12.

25. Szkoła jest niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

26. Gimnazjum może być połączone dla celów organizacyjnych w zespół szkół z innymi szkołami prowadzonymi przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Połączenie nie narusza odrębności Gimnazjum w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty.

 

§ 3.

27. Gimnazjum jest odpłatne i prowadzone dla dzieci członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego.

28. Dziecko, którego żaden z rodziców nie jest członkiem KTO, może być przyjęte do Gimnazjum, gdy w danej klasie nie ma pełnej obsady uczniów i nie ma chętnych spośród dzieci członków KTO.

29. Wysokość czesnego i innych opłat, na wniosek Rady Szkoły, zatwierdza Zarząd KTO.

 

§ 4.

30. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 12, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000092490.

31. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kurator Oświaty we Wrocławiu, a organem ewidencyjnym Burmistrz Miasta Kłodzko.

 

Rozdział II: Zadania gimnazjum

 

§ 5.

Do zadań Gimnazjum należy:

  • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Realizując to, Gimnazjum kieruje się zasadami wynikającymi z przepisów prawa wewnętrznego, a także międzynarodowego, w tym także wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka,

  • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej w ramach obowiązującego prawa oraz pełnego bezpieczeństwa w Gimnazjum i w czasie zadań organizowanych przez Gimnazjum,

  • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

  • umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia,

  • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,

  • wzbogacenie form edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów w szczególności:

   • organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

   • organizowanie konkursów naukowych i artystycznych,

   • kierowanie do kół i klubów działających na terenie miasta

 

Rozdział III: Organy gimnazjum

 

§ 6.

Organami Gimnazjum są:

  1. Dyrektor.

  2. Rada Pedagogiczna.

  3. Rada Szkoły.

 

§ 7.
Dyrektor Gimnazjum

  1. Dyrektora Gimnazjum powołuje i odwołuje Zarząd KTO.

  2. Dyrektor powoływany jest na okres 5 lat szkolnych.

  3. Wyłonienie kandydata na Dyrektora Gimnazjum może być poprzedzone konkursem ogłoszonym przez Zarząd KTO.

  4. Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na własną prośbę.

  5. Podejmowanie przez Dyrektora decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody Zarządu KTO.

 

§ 8.

Dyrektor Gimnazjum w szczególności:

  • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnątrz,

  • sprawuje nadzór pedagogiczny,

  • opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Gimnazjum, w szczególności program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, roczny plan pracy, regulamin organizacyjny Gimnazjum, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć,

  • ustala zakres obowiązków nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz wysokość ich indywidualnego wynagrodzenia, nagradzania i premiowania,

  • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum, jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy,

  • współdziała z Radą Szkoły i zapewnia jej realny wpływ na działalność Gimnazjum w zakresie przysługujących Radzie uprawnień,

  • opracowuje projekt budżetu Gimnazjum, który przedkłada do zatwierdzenia Radzie Szkoły, a następnie do zaakceptowania Zarządowi KTO,

  • dysponuje powierzonym mu majątkiem Gimnazjum w granicach zwykłego zarządu,

  • realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 

§ 9.

Dyrektor Gimnazjum ma prawo do:

  • wydawania poleceń służbowych pracownikom Gimnazjum,

  • okresowej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

  • wykorzystywania według swojego uznania, po konsultacji z Radą Szkoły, środków finansowych przyznanych na działalność Gimnazjum,

  • skreślenie ucznia, w drodze decyzji, z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Gimnazjum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

§ 10.

Dyrektor Gimnazjum odpowiada przed organami KTO, Kuratorium Oświaty oraz innymi organami kontrolnymi państwa za:

  • poziom uzyskiwanych przez uczniów Gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

  • zgodność funkcjonowania Gimnazjum z przepisami obowiązującego prawa oświatowego i niniejszego Statutu,

  • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Gimnazjum i podczas zajęć organizowanych przez Gimnazjum, za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

  • celowe i racjonalne wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Gimnazjum,

  • zgodne z odrębnymi przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

  • zgodne z przepisami prowadzenie gospodarki finansowej oraz księgowości szkolnej.

 

§ 11.
Rada Pedagogiczna

  1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Gimnazjum, bez względu na wymiar czasu pracy.

  2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.

  3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez jej Przewodniczącego goście. Mają oni głos doradczy.

  4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

  5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

  6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum.

 

§ 12.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  • zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum opracowanych przez Dyrektora Gimnazjum,

  • podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczniów,

  • wybranie ze swego grona przedstawiciela do Rady Szkoły,

  • opiniowanie arkusza organizacyjnego Gimnazjum oraz tygodniowego rozkładu zajęć w Gimnazjum,

  • zatwierdzanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,

  • zatwierdzenie kryteriów ocen z zachowania.

 

§ 13.

Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 14.
Rada Szkoły

  1. Radą Szkoły jest organem kolegialnym i składa się z trzech rodziców wybranych na zebraniu szkolnym, reprezentujących każdą klasę oraz dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Jeżeli rodzice uczniów danej klasy nie wybiorą reprezentanta do Rady Szkoły, działa ona w składzie zmniejszonym. Rada nie może jednak liczyć mniej niż dwóch rodziców.

  2. W posiedzeniach Rady Szkoły uczestniczy Dyrektor Gimnazjum.

  3. W posiedzeniach Rady Szkoły mogą uczestniczyć przedstawiciele KTO oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady goście.

  4. W przypadku utworzenia zespołu szkół Rada Szkoły może funkcjonować jako jeden organ dla całego zespołu szkół - na zasadach określonych w akcie powołania zespołu.

 

§ 15.

  1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata, z tym, że w każdym nowym roku szkolnym może nastąpić wybór w trybie określonym w § 14 pkt 1 Statutu najwyżej dwóch członków Rady.

  2. Zarząd KTO może w każdym czasie zarządzić wybory do Rady Szkoły w razie stwierdzenia, że Rada nie wykonuje obowiązków statutowych.

 

§ 16.

Do kompetencji Rady Szkoły należy:

  • zatwierdzanie projektu budżetu Gimnazjum opracowanego przez Dyrektora,

  • proponowanie wysokości czesnego i innych opłat oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia władzom KTO.

  • wnioskowanie do władz KTO o odwołanie Dyrektora Gimnazjum przed upływem kadencji w wypadku naruszenia przez niego jego praw i obowiązków,

  • opiniowanie przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz składanie wniosków w tym zakresie do Dyrektora,

  • opiniowanie regulaminu wynagradzania pracowników Gimnazjum,

  • opiniowanie, na wniosek Dyrektora, wszelkich istotnych dla Gimnazjum spraw bieżących, jak remonty, zakupy sprzętu, pomocy naukowych i inne ważniejsze potrzeby i wydatki.

 

§ 17.

  1. Rada Szkoła działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

  2. Rada Szkoły podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 

Rozdział IV: Organizacja gimnazjum

 

§ 18

  1. Gimnazjum jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą dzieci od klasy pierwszej do trzeciej.

  2. Oddział klasowy liczy do 16 uczniów.

 

§ 19.

Roczny plan pracy Gimnazjum opracowywany jest przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.

§ 20.

Obok zajęć obowiązkowych Gimnazjum organizuje zajęcia nieobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców lub opiekunów, a w szczególności koła zainteresowań przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, warsztaty przedmiotowe i artystyczne, obozy naukowe. W programie Gimnazjum przewiduje się organizowanie zajęć obowiązkowych w ramach "białej" i "zielonej" szkoły.

§ 21.

Zajęcia szkolne (lekcyjne i pozalekcyjne) zaczynają się o godz. 800, a kończą się zgodnie z planem nauczania.

§ 22.

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Gimnazjum mają dzieci członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. Dziecko, którego żaden z rodziców nie jest członkiem KTO może być przyjęte do danej klasy Gimnazjum, jeżeli nie ma w niej pełnej obsady uczniów i nie ma chętnych spośród dzieci członków KTO.

  2. Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o zdaniu testu sprawdzającego na koniec szkoły podstawowej.

  3. Tryb przyjmowania uczniów do Gimnazjum określa corocznie regulamin przyjęć opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd KTO w terminie do 31 marca każdego roku.

  4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach określonych w § 35 ust. 4 Statutu.

  5. W przypadku zalegania przez rodziców lub opiekunów z zapłatą czesnego za trzy okresy płatności Dyrektor Gimnazjum oraz Zarząd KTO mogą wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

  6. W Gimnazjum może działać samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Zasady wybierania i działania organ ów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum,

  7. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

   • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

   • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

   • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

   • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

   • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

   • prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

 

§ 23.
Pracownicy pedagogiczni

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Gimnazjum jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w Gimnazjum, zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Pensum godzin pracy nauczyciela jest zgodne z obowiązującymi w tym względzie przepisami wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora Gimnazjum związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.

§ 24.

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

  • realizacja programu nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Gimnazjum,

  • zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w Gimnazjum oraz organizowanych przez Gimnazjum,

  • stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, w tym podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.

 

§ 25.

Nauczyciel ma prawo:

  • opracowywania samodzielnych programów nauczania, które mogą być włączone do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które program obejmuje,

  • decydowania o podręcznikach, .środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,

  • oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem,

  • wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników,

  • wykonywania pracy w warunkach określonych regulaminem pracy.

 

§ 26.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

  • poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,

  • bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i na organizowanych przez Gimnazjum zajęciach oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązku w tym zakresie,

  • powierzone mu pisemnie mienie szkolne.

 

§ 27.

  1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli (uczących w tym oddziale), zwanemu dalej wychowawcą.

  2. Nauczyciel powadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jako.ć tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 3.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

   • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

   • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.

4

  1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, winien:

   • zapoznać się z warunkami życia i nauki swoich wychowanków,

   • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

   • współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

   • współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

   • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

   • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp,

   • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

   • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowania się ucznia,

   • uczestniczyć w zebraniach klasowych z rodzicami i konsultacjach.

 

§ 28.

  1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz opracowuje plan pracy wychowawczej.

  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

  3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

  4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego lub psychologa.

 

§ 29.

  1. Dyrektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może zdecydować o zmianie wychowawcy.

  2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

   • gdy nauczyciel nie wykonuje zadań wychowawcy,

   • rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcje wychowawcy,

   • urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego,

   • na wniosek rodziców, uczniów lub samego wychowawcy.

  3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 4 pisemny, umotywowany wniosek jest rozpatrywany przez Dyrektora w terminie 14 dni od daty złożenia. Jeżeli Dyrektor ma wątpliwości co do zasadności wniosku powołuje w powyższym terminie komisję, w której skład poza nim wchodzi przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel Rady Szkoły. Komisja podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od powołania. Od decyzji Dyrektora oraz od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Zarządu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, za pośrednictwem Dyrektora.

 

§ 30.
Pracownicy niepedagogiczni

Pracowników niepedagogicznych Gimnazjum zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy, Dyrektor Gimnazjum. Może on, w uzasadnionych przypadkach, zatrudnić pracowników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zakres obowiązków tych osób, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor Gimnazjum w umowie.

§ 31.
Uczniowie

Prawa i obowiązki ucznia (Regulamin Ucznia):

  1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:

   • dostosowanej do jego możliwości nauki w klasach i zespołach prowadzonej przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach,

   • wychowania i opieki, osobistego i serdecznego traktowania bez względu na osiągane wyniki w nauce przez nauczycieli i personel administracyjny,

   • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   • systematycznego rozszerzania swej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań, indywidualnego toku nauki w wypadku wyjątkowych zdolności lub zaległości w nauce wynikających z choroby, ułomności lub zdarzeń losowych,

   • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, pomocy naukowych oraz innych urządzeń będących w dyspozycji Gimnazjum lub będących jego własnością pod opieką i za zgodą osób odpowiedzialnych, a także posiadania swojego miejsca, w którym można złożyć przybory szkolne, zeszyty, książki itp.,

   • uczestniczenia w organizowanych przez Gimnazjum lub KTO formach wypoczynku wakacyjnego i pod czas przerw w nauce, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

   • jawnego wyrażania opinii o pracy i życiu Gimnazjum, nie naruszających niczyjej godności osobistej,

   • reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,

   • wykorzystania przerwy na odpoczynek między lekcjami,

   • jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności,

   • powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów umiejętności, przy czym w ciągu dnia może być jeden taki sprawdzian, za. w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

   • prezentacji własnej twórczości i osiągnięć na forum szkoły i poza nią,

   • zwracania się do wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli w sprawach trudnych w oczekiwaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów.

  2. Uczeń Gimnazjum obowiązany jest:

   • przestrzegać postanowień regulaminu ucznia (niniejszego paragrafu),

   • uczyć się systematycznie i pracować nad kształtowaniem swojego charakteru,

   • odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Gimnazjum,

   • współpracować zgodnie z innymi uczniami i pracownikami Gimnazjum,

   • współuczestniczyć w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie i Gimnazjum,

   • chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

   • dbać o porządek, czystość, estetykę i stan techniczny wspólnie użytkowanego dobra: sprzętu, mebli, urządzeń, pomocy szkolnych itp.,

   • godnie i kulturalnie zachowywać się w Gimnazjum i poza nim.

 

§ 32.

Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  • rzetelną naukę i pracę społeczną,

  • wzorową i koleżeńską postawę,

  • szczególne osiągnięcia,

  • dzielność i odwagę,

  • osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach,

  • aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.

 

§ 33.

Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 34.

1.Ustala się następujące nagrody dla uczniów Gimnazjum:

   • pochwała udzielona przez wychowawcę,

   • pochwała udzielona przez Dyrektora Gimnazjum wobec społeczności uczniowskiej,

   • list pochwalny wychowawcy, Rady Pedagogicznej i Dyrektora do rodziców,

   • dyplom uznania,

   • nagrody rzeczowe,

   • stypendium fundowane.

  1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Szkoły.

  2. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z innymi organami szkoły, może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania.

 

§ 35.

  1. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń może zostać ukarany.

  2. Ustala się następujące rodzaje kar:

   • upomnienie ustne przez wychowawcę klasy,

   • prace społeczno - użyteczne na rzecz szkoły,

   • rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem Gimnazjum

   • rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem Gimnazjum z udziałem rodziców,

   • zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych itp.,

   • rozmowa i podpisanie kontraktu z uczniem,

   • skreślenie z listy uczniów.

  3. Kary należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach jak: wnoszenie alkoholu, narkotyków, brutalne pobicie, wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających normalną pracę szkoły, demoralizacja innych uczniów itp., pomija się kolejność stosowania kar.

  4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

   • ciężkiego naruszenia regulaminu ucznia, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3,

   • przekroczenia limitu 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,

   • nie uzyskania średniej 3,0 na koniec roku szkolnego.

  5. Od każdej wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Gimnazjum za pośrednictwem wychowawcy. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów podjętej na podstawie § 9 pkt 4 Statutu rodzicom (opiekunom) przysługuje odwołanie do Zarządu KTO.

 

Rozdział V: Majątek gimnazjum

 

§ 36.

Gimnazjum dysponuje majątkiem przekazanym mu przez władze KTO oraz środkami z wpłat czesnego lub innych opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów uczniów, jak też wpłatami z wszelkich innych źródeł przekazywanymi na jego rzecz (dotacje oświatowe, darowizny itp.).

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

 

§ 37.

 • Zmiany w niniejszym Statucie, jak też decyzje o likwidacji Szkoły czy połączeniu w zespół szkół, należą do kompetencji władz KTO.

 • O decyzji dotyczącej likwidacji Gimnazjum władze KTO zobowiązane są zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora Oświaty oraz Gminę Miejską Kłodzko, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego (31 sierpnia).

 

STATUT SLO W KŁODZKU

Na podstawie art. 84 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami: Dz.U. z 1996 r., Nr 106, poz. 496, Dz.U. z 1997 r., Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 1998 r., Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126/ oraz § 24 pkt. 8 Statutu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, Zarząd KTO nadaje Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu Statut o następującej treści:

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z/s w Kłodzku, zwane dalej Liceum, jest instytucją społeczną realizującą konstytucyjne prawo do nauki, wychowujące i kształcące zgodnie z systemem wartości i tradycji narodu polskiego oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.

§ 2.

  1. Szkoła nosi nazwę "Społeczne Liceum Ogólnokształcące" i ma siedzibę w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 12.

  2. Szkoła jest niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

  3. Liceum może być połączone dla celów organizacyjnych w zespół szkół z innymi szkołami prowadzonymi przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Połączenie nie narusza odrębności Liceum w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty.

 

§ 3.

  1. Liceum jest odpłatne i prowadzone dla dzieci członków Kłodzkiego Towarzystwa O.wiatowego.

  2. Dziecko, którego żaden z rodziców nie jest członkiem KTO, może być przyjęte do Liceum, gdy w danej klasie nie ma pełnej obsady uczniów i nie ma chętnych spośród dzieci członków KTO.

  3. Wysokość czesnego i innych opłat, na wniosek Rady Szkolnej, zatwierdza Zarząd KTO.

 

§ 4.

  1. Organem prowadzącym Liceum jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 12, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000092490.

  2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kurator Oświaty we Wrocławiu, a organem ewidencyjnym Starosta Powiatowy w Kłodzku.

 

Rozdział II: Zadania liceum

 

§ 5.

Do zadań Liceum należy:

  • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Realizując to, Liceum kieruje się zasadami wynikającymi z przepisów prawa wewnętrznego, a także międzynarodowego, w tym także wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka,

  • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej w ramach obowiązującego prawa oraz pełnego bezpieczeństwa w Liceum i w czasie zadań organizowanych przez Liceum,

  • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

  • umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia,

  • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku nauki,

  • wzbogacanie form edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów w szczególności:

  • organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

  • organizowanie konkursów naukowych i artystycznych,

  • kierowanie do kół i klubów działających na terenie miasta.

Organami Liceum są:

  • Dyrektor.

  • Rada Pedagogiczna.

  • Rada Szkolna.

 

§ 7.
Dyrektor liceum

  1. Dyrektora Liceum powołuje i odwołuje Zarząd KTO.

  2. Dyrektor powoływany jest na okres 5 lat szkolnych.

  3. Wyłonienie kandydata na Dyrektora Liceum może być poprzedzone konkursem ogłoszonym przez Zarząd KTO.

  4. Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na własną prośbę.

  5. Podejmowanie przez Dyrektora decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody Zarządu KTO.

 

§ 8.

Dyrektor Liceum w szczególności:

  • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Liceum oraz reprezentuje je na zewnątrz,

  • sprawuje nadzór pedagogiczny,

  • opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Liceum, w szczególności program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, roczny plan pracy, regulamin organizacyjny Liceum, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć,

  • ustala zakres obowiązków nauczycieli i innych pracowników Liceum oraz wysokość ich indywidualnego wynagrodzenia, nagradzania i premiowania,

  • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Liceum, jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy,

  • współdziała z Radą Szkolną i zapewnia jej realny wpływ na działalność Liceum w zakresie przysługujących Radzie uprawnień,

  • opracowuje projekt budżetu Liceum, który przedkłada do zatwierdzenia Radzie Szkolnej, a następnie do zaakceptowania Zarządowi KTO,

  • dysponuje powierzonym mu majątkiem Liceum w granicach zwykłego zarządu.

  • realizuje uchwały Rady Szkolnej oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 9.

Dyrektor Liceum ma prawo do:

  1. wydawania poleceń służbowych pracownikom Liceum,

  2. okresowej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

  3. wykorzystywania według swojego uznania, po konsultacji z Radą Szkolną, środków finansowych przyznanych na działalność Liceum,

  4. skreślenia ucznia w drodze decyzji, z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Liceum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

§ 10.

Dyrektor Liceum odpowiada przed organami KTO, Kuratorium Oświaty oraz innymi organami kontrolnymi państwa za:

  • poziom uzyskiwanych przez uczniów Liceum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

  • zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami obowiązującego prawa oświatowego i niniejszego Statutu,

  • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Liceum i podczas zajęć organizowanych przez Liceum, za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

  • celowe i racjonalne wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Liceum,

  • zgodne z odrębnymi przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

  • zgodne z przepisami prowadzenie gospodarki finansowej oraz księgowości szkolnej.

 

§ 11.
Rada Pedagogiczna

  1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Liceum, bez względu na wymiar czasu pracy.

  2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.

  3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez jej Przewodniczącego goście. Mają oni głos doradczy.

  4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

  5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

  6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Liceum.

 

§ 12.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  • zatwierdzanie planów pracy Liceum opracowanych przez Dyrektora Liceum,

  • podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów,

  • wybranie ze swego grona przedstawiciela do Rady Szkolnej,

  • opiniowanie arkusza organizacyjnego Liceum oraz tygodniowego rozkładu zajęć w Liceum,

  • zatwierdzanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,

  • zatwierdzenie kryteriów ocen z zachowania.

 

§ 13.

Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Liceum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 14.
Rada Szkolna

  1. Rada Szkolna jest organem kolegialnym i składa się z trzech rodziców wybranych na zebraniu szkolnym, reprezentujących każdą klasę oraz dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Jeżeli rodzice uczniów danej klasy nie wybiorą reprezentanta do Rady Szkolnej, Rada działa w składzie zmniejszonym. Rada nie może jednak liczyć mniej niż dwóch rodziców.

  2. W posiedzeniach Rady Szkolnej uczestniczy Dyrektor Liceum.

  3. W posiedzeniach Rady Szkolnej mogą uczestniczyć przedstawiciele KTO oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady goście.

  4. W przypadku utworzenia zespołu szkół Rada Szkolna może funkcjonować jako jeden organ dla całego zespołu szkół - na zasadach określonych w akcie powołania zespołu.

 

§ 15.

  1. Kadencja Rady Szkolnej trwa trzy lata, z tym, że w każdym nowym roku szkolnym może nastąpić wybór w trybie określonym w § 14 pkt 1 Statutu najwyżej dwóch członków Rady.

  2. Zarząd KTO może w każdym czasie zarządzić wybory do Rady Szkolnej w razie stwierdzenia, że Rada nie wykonuje obowiązków statutowych.

 

§ 16.

Do kompetencji Rady Szkolnej należy:

  • zatwierdzanie projektu budżetu Liceum opracowanego przez Dyrektora,

  • proponowanie wysokości czesnego i innych opłat oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia władzom KTO,

  • wnioskowanie do władz KTO o odwołanie Dyrektora Liceum przed upływem kadencji w wypadku naruszenia przez niego jego praw i obowiązków,

  • opiniowanie przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz składanie wniosków w tym zakresie do Dyrektora,

  • opiniowanie regulaminu wynagradzania pracowników Liceum,

  • opiniowanie, na wniosek Dyrektora, wszelkich istotnych dla Liceum spraw bieżących, jak remonty, zakupy sprzętu, pomocy naukowych i inne ważniejsze potrzeby i wydatki.

 

§ 17.

  1. Rada Szkolna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

  2. Rada Szkolna podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 

Rozdział IV: Organizacja liceum

 

§ 18.

  1. Liceum jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą dzieci od klasy pierwszej do trzeciej.

  2. Oddział klasowy liczy do 16 uczniów.

 

§ 19.

Roczny plan pracy Liceum opracowywany jest przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Radę Szkolną.

§ 20.

Obok zajęć obowiązkowych Liceum organizuje zajęcia nieobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców lub opiekunów, a w szczególności koła zainteresowań przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, warsztaty przedmiotowe i artystyczne, obozy naukowe. W programie Liceum przewiduje się organizowanie zajęć obowiązkowych w ramach "białej" i "zielonej" szkoły.

§ 21.

Zajęcia szkolne (lekcyjne i pozalekcyjne) zaczynają się o godz. 800, a kończą się zgodnie z planem nauczania.

§ 22.

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum mają dzieci członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. Dziecko, którego żaden z rodziców nie jest członkiem KTO może być przyjęte do danej klasy Liceum, jeżeli nie ma w niej pełnej obsady uczniów i nie ma chętnych spośród dzieci członków KTO.

  2. Warunkiem przyjęcia do Liceum jest przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o zdanym egzaminie gimnazjalnym.

  3. Tryb przyjmowania uczniów do Liceum określa corocznie regulamin przyjęć opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd KTO w terminie do 31 marca każdego roku.

  4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach określonych w § 35 ust. 4 Statutu Liceum.

  5. W przypadku zalegania przez rodziców lub opiekunów z zapłatą czesnego za trzy okresy płatności Dyrektor Liceum oraz Zarząd KTO mogą wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

  6. W Liceum może działać samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.

  7. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkolnej, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

 

§ 23.
Pracownicy pedagogiczni

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Liceum jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w Liceum, zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Pensum godzin pracy nauczyciela jest zgodne z obowiązującymi w tym względzie przepisami wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora Liceum związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.

§ 24.

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

  • realizacja programu nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Liceum,

  • zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w Liceum oraz organizowanych przez Liceum,

  • stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, w tym podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.

 

§ 25.

Nauczyciel ma prawo:

  • opracowywania samodzielnych programów nauczania, które mogą być włączone do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które program obejmuje,

  • decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,

  • oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem,

  • wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników,

  • wykonywania pracy w warunkach określonych regulaminem pracy.

 

§ 26.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

  • poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,

  • bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i na organizowanych przez Liceum zajęciach oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązku w tym zakresie,

  • powierzone mu pisemnie mienie szkolne.

 

§ 27.

  1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli (uczących w tym oddziale), zwanemu dalej wychowawcą.

  2. Nauczyciel powadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

   • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

   • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.

  4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, winien:

  • zapoznać się z warunkami życia i nauki swoich wychowanków,

  • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

  • współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

  • współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

  • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

  • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp,

  • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

  • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowania się ucznia,

  • uczestniczyć w zebraniach klasowych z rodzicami i konsultacjach.

 

§ 28.

  1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz opracowuje plan pracy wychowawczej.

  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

  3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

  4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego lub psychologa.

 

§ 29.

  1. Dyrektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może zdecydować o zmianie wychowawcy.

  2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

   • gdy nauczyciel nie wykonuje zadań wychowawcy,

   • rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcje wychowawcy,

   • urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego,

   • na wniosek rodziców, uczniów lub samego wychowawcy.

  3. .W przypadku określonym w ust. 2 pkt 4 pisemny, umotywowany wniosek jest rozpatrywany przez Dyrektora w terminie 14 dni od daty złożenia. Jeżeli Dyrektor ma wątpliwości co do zasadności wniosku powołuje w powyższym terminie komisję, w której skład poza nim wchodzi przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel Rady Szkolnej. Komisja podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od powołania. Od decyzji Dyrektora oraz od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Zarządu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, za pośrednictwem Dyrektora.

 

§ 30.
Pracownicy niepedagogiczni

Pracowników niepedagogicznych Liceum zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy, Dyrektor Liceum. Może on, w uzasadnionych przypadkach, zatrudnić pracowników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zakres obowiązków tych osób, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor Liceum w umowie.

§ 31.
Uczniowie

Prawa i obowiązki ucznia (Regulamin Ucznia):

  1. Uczeń Liceum ma prawo do:

   • dostosowanej do jego możliwości nauki w klasach i zespołach prowadzonej przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach,

   • wychowania i opieki, osobistego i serdecznego traktowania bez względu na osiągane wyniki w nauce przez nauczycieli i personel administracyjny,

   • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   • systematycznego rozszerzania swej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań, indywidualnego toku nauki w wypadku wyjątkowych zdolności lub zaległości w nauce wynikających z choroby, ułomności lub zdarzeń losowych,

   • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, pomocy naukowych oraz innych urządzeń będących w dyspozycji Liceum lub będących jego własnością pod opieką i za zgodą osób odpowiedzialnych, a także posiadania swojego miejsca, w którym można złożyć przybory szkolne, zeszyty, książki itp.,

   • uczestniczenia w organizowanych przez Liceum lub KTO formach wypoczynku wakacyjnego i podczas przerw w nauce, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

   • jawnego wyrażania opinii o pracy i życiu Liceum, nie naruszających niczyjej godności osobistej,

   • reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,

   • wykorzystania przerwy na odpoczynek między lekcjami,

   • jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności,

   • powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów umiejętności, przy czym w ciągu dnia może być jeden taki sprawdzian, zaś w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

   • prezentacji własnej twórczości i osiągnięć na forum szkoły i poza nią,

   • zwracania się do wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli w sprawach trudnych w oczekiwaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów.

  2. Uczeń Liceum obowiązany jest:

  • przestrzegać postanowień regulaminu ucznia (niniejszego paragrafu),

  • uczyć się systematycznie i pracować nad kształtowaniem swojego charakteru,

  • odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Liceum,

  • współpracować zgodnie z innymi uczniami i pracownikami Liceum,

  • współuczestniczyć w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie i Liceum,

  • chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

  • dbać o porządek, czystość, estetykę i stan techniczny wspólnie użytkowanego dobra: sprzętu, mebli, urządzeń, pomocy szkolnych itp.,

  • godnie i kulturalnie zachowywać się w Liceum i poza nim.

 

§ 32.

Uczeń Liceum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  • rzetelną naukę i pracę społeczną,

  • wzorową i koleżeńską postawę,

  • szczególne osiągnięcia,

  • dzielność i odwagę,

  • osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach,

  • aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.

 

§ 33.

Nagrody przyznaje Dyrektor Liceum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Szkolnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 34.

  1. Ustala się następujące nagrody dla uczniów Liceum:

   • pochwała udzielona przez wychowawcę,

   • pochwała udzielona przez Dyrektora Liceum wobec społeczności uczniowskiej,

   • list pochwalny wychowawcy, Rady Pedagogicznej i Dyrektora do rodziców,

   • dyplom uznania,

   • nagrody rzeczowe,

   • stypendium fundowane.

  2. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Szkolną.

  3. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  4. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z innymi organami szkoły może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania.

§ 35.

  1. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń może zostać ukarany.

  2. Ustala się następujące rodzaje kar:

   • upomnienie ustne przez wychowawcę klasy,

   • prace społeczno - użyteczne na rzecz szkoły,

   • rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem Liceum,

   • rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem Liceum z udziałem rodziców,

   • zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych itp.,

   • rozmowa i podpisanie kontraktu z uczniem,

   • skreślenie z listy uczniów.

  3. Kary należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach jak: wnoszenie alkoholu, narkotyków, brutalne pobicie, wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających normalną pracę szkoły, demoralizacja innych uczniów itp., pomija się kolejność stosowania kar.

  4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

   • ciężkiego naruszenia regulaminu ucznia, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3,

   • przekroczenia limitu 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,

   • nie uzyskania średniej 3,0 na koniec roku szkolnego.

  5. Od każdej wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Liceum za pośrednictwem wychowawcy. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów, podjętej na podstawie § 9 pkt 4 Statutu rodzicom (opiekunom) przysługuje odwołanie do Zarządu KTO.

 

Rozdział V: Majątek liceum

 

§ 36.

Liceum dysponuje majątkiem przekazanym mu przez władze KTO oraz środkami z wpłat czesnego lub innych opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów uczniów, jak też wpłatami z wszelkich innych źródeł przekazywanymi na jego rzecz (dotacje oświatowe, darowizny itp.). Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§ 37.

  1. Zmiany w niniejszym Statucie, jak też decyzje o likwidacji Szkoły czy połączeniu w zespół szkół, należą do kompetencji władz KTO.

  2. O decyzji dotyczącej likwidacji Liceum władze KTO zobowiązane są zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora Oświaty oraz Starostę Powiatowego w Kłodzku, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego (31 sierpnia).

Tekst jednolity Statutu uchwalonego w dniu 19 lipca 2002 r. ze zmianami uchwalonymi w dniu 17 września 2002 r.

 

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE !


Copyright by ZSSWB