Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Zespół Szkół Społecznych

Regulamin uczniowski

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

Uczeń Szkoły ma prawo do:

 • dostosowanej do jego możliwości nauki w klasach i zespołach prowadzonej przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach

 • wychowania i opieki, osobistego i serdecznego traktowania bez względu na osiągane wyniki w nauce przez nauczycieli i personel administracyjny

 • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • systematycznego rozszerzania swej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań, indywidualnego toku nauki w wypadku wyjątkowych zdolności lub zaległości w nauce wynikających z choroby, ułomności lub zdarzeń losowych

 • skorzystania z pomieszczeń, sprzętu, pomocy naukowych oraz innych urządzeń będących w dyspozycji Szkoły lub będących jej własnością pod opieką i za zgodą osób odpowiedzialnych, a także posiadania swojego miejsca, w którym można złożyć przybory szkolne, zeszyty, książki itp.

 • uczestniczenia w organizowanych przez Szkołę lub KTO formach wypoczynku wakacyjnego i podczas przerw w nauce, na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 • jawnego wyrażania opinii o pracy i życiu Szkoły nie naruszających niczyjej godności osobistej

 • reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,

 • wykorzystania przerwy na odpoczynek między lekcjami

 • jawnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności

 • powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i umiejętności - przy czym w ciągu dnia może być jeden taki sprawdzian, zaś w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy

 • prezentacji własnej twórczości i osiągnięć na forum szkoły i poza nią

 • zwracania się do wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli w sprawach trudnych w oczekiwaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów

Uczeń Szkoły obowiązany jest:

 • przestrzegać postanowień regulaminu ucznia

 • uczyć się systematycznie i pracować nad kształtowaniem swojego charakteru

 • odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły

 • współpracować zgodnie z innymi uczniami i pracownikami Szkoły

 • współuczestniczyć w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie i Szkole

 • chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • dbać o porządek, czystość, estetykę i stan techniczny wspólnie użytkowanego dobra: sprzętu, mebli, urządzeń, pomocy szkolnych itp.

 • godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Uczniowie mają prawo do:

 • uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego

 • demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu

 • pomocy organizacyjnej i merytorycznej wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji

Uczniowie są zobowiązani:

 • Poważnie podejść do wyborów władz samorządu, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne

LEKCJA

 • Uczniowie mają prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji

 • Uczniowie mają prawo do pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności

Uczniowie mają obowiązek:

 • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, oraz usprawiedliwienia ewentualnego spóźnienia

 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych

 • uzupełniania braków wynikających z absencji: uczeń nieobecny zobowiązany jest do uzupełnienia zeszytu, zeszytu ćwiczeń i zaliczenia materiału przerabianego w czasie jego nieobecności, w formie wyznaczonej przez nauczyciela i terminie ustalonym przez nauczyciela

 • przygotowywania się do lekcji

 • przechowywania sprzętu elektronicznego w plecakach, teczkach itp.

 • dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe oraz zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni

 • pozostawienia po sobie porządku; nauczyciel przed i po rozpoczęciu zajęć sprawdza czystość sali lekcyjnej i w razie potrzeby mobilizuje uczniów do usunięcia nieporządku

Uczniowi w czasie lekcji nie wolno:

 • spożywać posiłków oraz żuć gumy

 • opuszczać sali lekcyjnej

 • kserować materiałów dla siebie i nauczycieli (uczeń może prosić o skserowanie materiałów po godz. 13.00)

 • używać sprzętu elektronicznego (komórek, mp3, mp4, laptopów), chyba, że po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, jeśli sprzęt ma służyć jako pomoc dydaktyczna (np. prezentacja)

OCENY

 • uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu

 • ma prawo znać wszystkie swoje oceny

 • o ocenach kwartalnych, półrocznych i rocznych informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika

 • prace kontrolne, prace domowe, sprawdziany, egzaminy, prace konkursowe wykonane niesamodzielnie będą traktowane jako oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i spowodują unieważnienie pracy, brak punktów lub ocenę niedostateczną

NIEOBECNOŚCI

 • nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwia wychowawca klasy na prośbę rodzica (opiekuna prawnego)

 • rodzice w formie pisemnej wnoszą o usprawiedliwienie, podając przyczynę nieobecności ucznia w szkole

 • w przypadku wątpliwości co do zasadności, przyczyny nieobecności, rodzice mogą zostać wezwani przez wychowawcę do wyjaśnienia problemu

 • usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi w ciągu 7 dni po ustaniu nieobecności; w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione

 • częste nieobecności ucznia w szkole będą traktowane jako uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego ze wszelkimi  konsekwencjami prawnymi wynikającymi z procedur szkolnych

 • ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel z którego lekcji uczeń chce się zwolnić, tylko wtedy, gdy rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie, osobiście lub telefonicznie zgłoszą ten fakt w/w osobom

 • czasowe lub stałe zwolnienie z WF lub nauki pływania traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością w sali sportowej, pływalni lub świetlicy szkolnej

 • każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice ucznia

 • uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej lub uczestniczą w zajęciach lekcyjnych z uczniami innej klasy

UBIÓR

 • uczniowie ma obowiązek dbania o czystość i schludny wygląd

 • w dni uroczyste uczniowie przychodzą ubrani elegancko, stosownie do okoliczności

 • uczniowie przychodzą do szkoły uczesani w taki sposób, aby włosy nie opadały na oczy, powodując pogorszenie wzroku

 • zabronione jest noszenie biżuterii, która może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i możliwość uszkodzenia ciała ( kolce, ostre krawędzie)

 • okrycia wierzchnie i obuwie uczniowie zobowiązani są przechowywać w szatni szkolnej

 • w czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, obowiązuje strój galowy

 • w okresie grzewczym uczniowie po szkole poruszają się w obuwiu zmiennym

 • w szkole uczniowie nie noszą nakryć głowy

ZACHOWANIE

 • uczniowie mają obowiązek poszanowania wszelkiego mienia szkoły, własnego oraz innych uczniów; nauczyciele oraz wychowawcy reagują na wszelkie akty wandalizmu

 • uczniom nie wolno używać przemocy słownej i fizycznej w stosunku do innych członków społeczności szkolnej

 • uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i ewentualnego zadośćuczynienia

 • z kuchni uczniowie korzystają pod opieką osób dorosłych, w sposób kulturalny i pozostawiają po sobie porządek.

 • uczniom nie wolno przynosić do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej

 • uczniom nie wolno zapraszać osób obcych na teren szkoły bez wiedzy nauczyciela

 • uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • uczniowie dbają o kulturę zachowania i kulturę języka, nie używają wulgaryzmów

 • uczniów obowiązują zasady higieny osobistej i higieny otoczenia,

 • uczniowie, którzy zaśmiecają budynek szkoły lub boisko są zobowiązani do uprzątnięcia zanieczyszczeń.

 • uczniom nie wolno spożywać w szkole pestek dyni i słonecznika

 • uczniowie przestrzegają regulaminu zarówno na lekcjach, jak i w czasie przerw

 • uczniowie niepełnoletni nie mają oprawa wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły, bez opieki nauczycieli

PRACE DOMOWE

 • przy zadawaniu prac domowych nauczyciel ma obowiązek uwzględnić możliwości psychiczne i fizyczne ucznia,

 • uczeń może liczyć na ukierunkowanie przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe,

 • uczeń ma obowiązek starannego i sumiennego odrabiania prac domowych.

PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE

 • przedmioty wartościowe, takie jak sprzęt elektroniczny, aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy oraz środki płatnicze uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność. Szkoła nie odpowiada za ich zniszczenia lub zaginięcie.

 

Regulamin uchwalono w dniu 20.05.2014

 

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE !

Copyright by ZSSWB